Dữ liệu đề tài

DHH2012-01-23

Tác động của chính sách Giao đất giao rừng đến sinh kế của người Cơtu và Tàoi, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Mỹ Vân (Chủ nhiệm), Nguyễn Hữu An

DHH2011-01-16

Nghiên cứu xác định dư lượng các hợp chất cơ clo khó phân hủy trong sữa người bằng phương pháp sắc ký khí

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Huệ

DHH2012-01-37

Vấn đề lao động nữ ở Thừa Thiên - Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thanh Hà

DHH2012-01-25

Một số thuật toán trên dàn, phân tích ma trận và áp dụng vào thám mã

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đình Long (Chủ nhiệm), Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Dư Thái

DHH2012-01-18

Nghiên cứu, thiết kế thử nghiệm máy thu và xử lý tín hiệu âm thanh

Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Ân (Chủ nhiệm), Phan Hải Phong, Hồ Đức Tâm Linh

DHH2012-01-35

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá Thát lát Notopterus notopterus (Pallas,1796)ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Nam Thuận, Võ Đình Ba, Hoàng Đình Trung

DHH2012-01-26

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống truyền thông trên chip sử dụng NoC

Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thanh Vũ, Đặng Xuân Vinh, Khổng Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Mỹ Kiều, Vương Quang Phước

DHH2012-01-19

Nghiên cứu giải pháp nén ảnh ứng dụng trong thiết bị màn hình tinh thể lỏng (LCD)

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hữu Tài

DHH2011 - 01-17

Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang nền aluminate pha tạp

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tuất, Lê Xuân Diễm Ngọc, Nguyễn Trọng Thành

DHH2011-01-11

Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội người dân tộc thiểu số ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay

Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Bình Phương Luân, Bùi Quang Vũ, Nguyễn Thị Phương, Trần Đức Hợp (Tỉnh Đoàn TTH)