Dữ liệu đề tài

DHH2011-01-03

NGHIÊN CỨU CÁC MÔ HÌNH GIẢI QUYẾT TẮC NGHẼN TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG OBS

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Công nghệ thông tin
Người tham gia: Đặng Thanh Chương (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Sơn

DHH2011-01-15a

Nghiên cứu nguồn gốc hình thành và một số đặc điểm quặng sắt từ (Fe2O3.FeO) ở khu vực huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hoa Thám (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Ngô Tự Do, Nguyễn Đình Bảo, Lê Duy Đạt

DHH2011-01-07

Chủ nghĩa hậu hiện đại và ảnh hưởng của nó đối với văn học Việt Nam đương đại

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồng Dũng

B2010 – DHHO1 – 73

Kinh tế thương nghiệp ở một số tỉnh miền Trung thế kỷ XVIII

Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Bùi Thị Tân (Chủ nhiệm), Ngô Đức Lập, Phạm Ngọc Bảo Liêm

DHH2022-01-194

Nghiên cứu định hướng ứng dụng công nghệ top-base vào xây dựng nền móng công trình trên nền đất yếu khu vực thành phố Huế và vùng phụ cận

Lĩnh vực: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Trọng Vinh (Chủ nhiệm), Trần Thị Phương An, Lê Ngọc Vân Anh, Lê Văn Thanh Hùng, Trương Hồng Trường, Lê Khánh Toàn

DHH 2018-01-136

Hoạt động thương mại giữa Nhật Bản với khu vực Đông Nam Á trong thế kỷ XVII

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Thị Tâm (Chủ nhiệm)