Dữ liệu đề tài

C-2023-137

Rice straw based circular economy promotion (RiceEco)/Section: Cơ giới hoá sản xuất phân bón hữu cơ từ rơm

Lĩnh vực: Kỹ thuậtcơ khí và chế tạo máy nông nghiệp
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Đỗ Minh Cường (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Thái Hòa, Nguyễn Thị Ngọc, Trần Võ Văn May, Trần Đức Hạnh, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hiếu

QT-DA Seaohun

The environmental sources of Toxoplasma gondii infection for humans and animals in Thua Thien Hue, Vietnam

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Thị Thùy (Chủ nhiệm), Phạm Hoàng Sơn Hưng, Hồ Thị Dung, Nguyễn Xuân Hòa, Bùi Thị Hiền

QT-DA

Inclusion of biochar in pigs' diet to mitigate ammonia emission from pig manure

Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Hải Quân (Chủ nhiệm), Phan Thị Hằng, Võ Thị Minh Tâm

2223HTQT005

Multidimensional poverty, agricultural commercialization, and environmental impacts: from discovering conflicts to building sustainable livelihood models for upland communities in developing countries

Lĩnh vực: Xã hội học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Nguyễn Tiến Dũng (Chủ nhiệm), Trần Thanh Đức, Hoàng Thị Hồng Quế, Phan Việt Toàn, Hoàng Gia Hùng, Lê Thị Hoa Sen, Lê Việt Linh, Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Văn Chung, Lê Văn Nam, Lê Chí Hùng Cường, Trương Thị Hằng

QT-DA

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU RÀ SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG SINH KẾ DƯỚI TÁN RỪNG CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ A ROÀNG, HUYỆN A LƯỚI VÀ XÃ THƯỢNG LỘ, XÃ THƯỢNG NHẬT HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Nguyễn Thiện Tâm (Chủ nhiệm), Hồ Lê Phi Khanh, Trương Quang Hoàng

HTQT2022

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG CHO XÂY DỰNG HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG VỀ CHẤT THẢI RẮN VÀ RÁC THẢI NHỰA TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung
Người tham gia: Trần Thị Phượng (Chủ nhiệm), Hoàng Công Tín, Nguyễn Bắc Giang, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Thúc Phúc, Tạ Phước Ánh, Nguyễn Thị Hồng Mai

QT-DA

Consultancy on Rattan Growth study & Inventory

Lĩnh vực: Tài nguyên rừng
Đơn vị chủ trì : Khoa Lâm nghiệp
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Hồ Thanh Hà (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thương, Văn Thị Yến, Nguyễn Văn Minh, Lê Thái Hùng, Nguyễn Hợi, Nguyễn Duy Phong

QT-DA

Identification and bioecological studies of natural enemies of Hiptage benghalensis. Application to biological control of invasive plants

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Đăng Hòa (Chủ nhiệm), Trần Đăng Khoa, Trần Thị Hoàng Đông, Trần Phương Đông, Nguyễn Thị Giang

HTQT2022

Identifying approaches for promoting forest-friendly supply chains particularly with smallholders and SMEs engagement

Lĩnh vực: Tài nguyên rừng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung
Người tham gia: Trần Thị Phượng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hồng Mai, Nguyễn Đình Tiến, Nguyễn Thị Thương, Văn Thị Yến, Phạm Thị Phương Thảo

QT-DA

Assessing the awareness and attitudes of local community toward wildlife conservation in Phong Dien Nature Reserve, Central Vietnam

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Đơn vị thực hiện : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Người tham gia: Lê Thị Thu Hà (LN) (Chủ nhiệm), Lê Thái Hùng, Hồ Đăng Nguyên, Vũ Thị Thùy Trang

HTQT2022

Towards resilient smallholder forestry in Vietnam

Lĩnh vực: Tài nguyên rừng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung
Người tham gia: Trần Thị Phượng, Hồ Thanh Hà (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thương, Văn Thị Yến, Nguyễn Thị Hồng Mai

QT-DA

Immunogenicity of Group B streptococcus (GBS) in fish following vaccine delivery via pH- responsive vaccine carriers within the feed.

Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Phước (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Xuân Hồng, Nguyễn Thị Huế Linh, Nguyễn Đức Quỳnh Anh, Nguyễn Nam Quang