Dữ liệu đề tài

CS-DT (DHL2024-TS-06)

Khảo sát hoạt tính bacteriocin của một số chủng vi khuẩn lactic phân lập từ mắm cá rò Huế.

Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Nguyễn Thị Xuân Hồng (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Huế Linh, Nguyễn Nam Quang

CS-DT (DHL2024-TS-05)

Đánh giá hiệu quả của cao chiết cây sài đất (Wedelia chinensis) lên khả năng trị bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)

Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Nguyễn Thị Huế Linh (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Xuân Hồng, Trần Nguyên Ngọc

CS-DT (DHL2024-TS-02

Ảnh hưởng của dopamine lên độc lực của vi khuẩn Streptococcus agalactiae trên cá rô phi (Oreochromis sp)

Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Nguyễn Đức Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Xuân Hồng, Nguyễn Thị Huế Linh, Nguyễn Nam Quang

QT-DA

Immunogenicity of Group B streptococcus (GBS) in fish following vaccine delivery via pH- responsive vaccine carriers within the feed.

Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Phước (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Xuân Hồng, Nguyễn Thị Huế Linh, Nguyễn Đức Quỳnh Anh, Nguyễn Nam Quang

QT-DA 2010-2013

Tiếp cận tổng hợp đến các đối tượng dễ bị tổn thương nhằm đối phó với các thảm họa tự nhiên ở miền Trung Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Hồ Trung Thông, Trần Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Lộc, Đào Thị Phượng, Lê Thái Hùng, Trần Ngọc Liêm, Nguyễn Phi Nam, Nguyễn Thị Xuân Hồng, Nguyễn Xuân Hồng

QT-DA

Proving the feasibility of field-enabled pathogen detection in fish farms in Vietnam.

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Phước (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Xuân Hồng, Nguyễn Thị Huế Linh, Nguyễn Nam Quang

QT-DA

Of Fish and Men – Public Health Risks Posed by Group B Streptococcus in Aquaculture in Southeast Asia.

Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Phước (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Xuân Hồng, Nguyễn Thị Huế Linh, Nguyễn Đức Thành

QT-DA

Nghiên cứu ảnh hưởng Probiotics, prebiotics, synbitics lên khả năng kháng bệnh của tôm thẻ chân trắng

Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Phước (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Huế Linh, Nguyễn Thị Xuân Hồng, Trần Thị Thu Sương