Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-1612

CLASSROOM MANAGEMENT IN ENGLISH SPEAKING CLASSES AT SOME HIGH SCHOOLS IN TUY HOA CITY

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Phạm Hoài Hương

Effect of leaves from sweet or bitter cassava and brewers’ grains on methane production in an in vitro rumen incubation of cassava root pulp-urea

Livestock Research for Rural Development, 2019
Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Tác giả: Nguyễn Xuân Bả, Đinh Văn Dũng

A Model of Traffic Prediction based Admission Control in OBS Nodes

IEEE, 2019
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Tác giả: Phạm Trung Đức (Chính), Đặng Thanh Chương, Võ Viết Minh Nhật

ISSN 2220-9964 (Scopus/SCIE (ISI), IF=1.96)

Application of Ordinary Kriging and Regression Kriging Method for Soil Properties Mapping in Hilly Region of Central Vietnam

ISPRS International Journal of Geo-Information, 2019
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Tung Gia Pham (Chính), Martin Kappas, Chuong Van Huynh, Linh Hoang Khanh Nguyen

2588-1213

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ Mẫu giáo thông qua hoạt động trải nghiệm ở trường Mầm non

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Phượng

1687-8337

GnRH Agonist versus hCG Trigger in Ovulation Induction with Intrauterine Insemination: A Randomized Controlled Trial

International Journal of Endocrinology, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Lê Minh Tâm, Nguyễn Đắc Nguyên, Jessica Zolton, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Trương Quang Vinh, Cao Ngọc Thành, Alan Decherney, Micah J. Hill

ISBN 978-604-974-119-7

Phát triển nghề nghiệp cho giáo viên mầm non trong hỗ trợ trẻ có nhu cầu đặc biệt ở Úc

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Giáo dục Mầm non trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0". NXB Đại học Huế, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phạm Thị Quỳnh Ni, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Đinh Thị Hồng Vân, Nguyễn Tuấn Vĩnh

ISBN 978-604-974-119-7

Thực hành tĩnh tâm cho trẻ em lứa tuổi mầm non - Nhìn từ các nghiên cứu thực chứng

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Giáo dục Mầm non trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0". NXB Đại học Huế, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Phước Cát Tường, Trần Thị Tú Anh, Đinh Thị Hồng Vân, Nguyễn Tuấn Vĩnh

ISBN 978-604-974-119-7

Kỹ năng tự phục vụ của trẻ 4 - 5 tuổi

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Giáo dục Mầm non trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0". NXB Đại học Huế, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Tuấn Vĩnh

2071-1050

Access to Rural Credit Markets in Developing Countries, the Case of Vietnam: A Literature Review

Sustainability, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Ta Nhat Linh (Chính), Hoàng Thanh Long, Le Van Chi, Le Thanh Tam, Philippe Lebailly

Cải cách Minh Trị (1868) và công cuộc đổi mơi sở Việt Nam (1986) - Một vài đối sánh

2019
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Nguyễn Văn Tận