Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Consolidation properties of some Holocence soft clayey soils in the Quang Nam - Da Nang coastal plain

4h Vietgeo2018, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Đỗ Quang Thiên

1859-1388

A SIMPLIFIED CALCULATION METHOD OF ELECTRIC LINEAR ACTUATORS FOR SINGLE-AXIS SUN TRACKER

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, 2018
Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Tác giả: Ngô Xuân Cường (Chính), Võ Quang Nhã, Nguyễn Thị Hồng

2310-3450

Voltage Quality Analysis of Small-Capacity Grid-Connected Photovoltaic Systems in Low Voltage Distribution Networks

European Journal of Technology and Design, 2018
Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Tác giả: Ngô Xuân Cường (Chính)

ISBN: 978-904-913-694-8

Đánh giá các tác động nghiêm trọng và trường hợp ứng phó khẩn cấp do biến đổi khí hậu ở tỉnh Quảng Trị

Hội Nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X-Khoa học Địa lý Việt Nam với liên kết vùng cho phát triển bền vững, 2018
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Tác giả: Trần Hiếu Quang (Chính), Lê Quang Cảnh, Nguyễn Đình Huy

Nhận dạng hành động điều chỉnh lợi nhuận của doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 2018
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Lê Thị Hoài Anh (Chính), Đỗ Sông Hương, Nguyễn Hoàng