Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4581

Ảnh hưởng của chế độ chần và lượng giấm bổ sung đến chất lượng của gừng dầm giấm

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Quốc Bảo (Chính), Nguyễn Thị Thùy Vân, Nguyễn Hiền Trang, Nguyễn Thy Đan Huyền, Phan Thị Hiền, Trương Thị Bích Phượng
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/data/2021/6/IMG_3289.jpg

ISBN: 978-604-974-562-1

Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men gừng

Kỷ yếu hội thảo Công nghệ sinh học năm 2020, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thy Đan Huyền (Chính), Nguyễn Hiền Trang, Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Hồng Phương, Trương Thị Bích Phượng

1859-4581

Ảnh hưởng của quá trình chế biến đến chất lượng của ổi sấy dẻo

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Quốc Bảo (Chính), Phan Thị Hiền

2045-9831 | E-ISSN 2045-984X

Synthesis of chitosan–silver nanoparticles with antifungal properties on bamboo straws

Nanomaterials and Energy, 2021
Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản
Danh mục: ESCI
Tác giả: Võ Văn Quốc Bảo (Chính), Lê Đại Vương, Yves Waché
Liên kết: https://www.icevirtuallibrary.com/doi/full/10.1680/jnaen.20.00052

1859-1558

Hệ thống phân phối rau xanh tại thành phố Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp Việt Nam, 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống khác, Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Hải Vũ (Chính), Võ Văn Quốc Bảo

2588-1256

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN CHẦN VÀ NỒNG ĐỘ GIẤM BỔ SUNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VẢ DẦM GIẤM

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2019
Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Quốc Bảo (Chính), Nguyễn Thị Diễm Hương
Liên kết: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/issue/view/8

ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐỒ UỐNG GIÀU POLYPHENOL TỪ DỊCH CHIẾT LÁ ỔI

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ, 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Quốc Bảo
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-TT/article/view/5264

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ CHẦN VÀ NỒNG ĐỘ ACID ACETIC TRONG THÀNH PHẦN DỊCH RÓT ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VẢ DẦM GIẤM

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ, 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Quốc Bảo (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-TT/author/submission/5091

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ KỸ THUẬT ĐẾN CÔNG THỨC PHỐI CHẾ NƯỚC GIẢI KHÁT GIÀU POLYPHENOL TỪ DỊCH CHIẾT LÁ TÍA TÔ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ, 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Quốc Bảo (Chính)
Liên kết: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jtt.v128i2A.5260

1859-1388

Nghiên cứu khả năng kháng nấm của chế phẩm nano Ag-TBS đối với Macrophoma theicola QB1 gây hại quả quýt (Citrus deliciosa T.)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ACI
Tác giả: Võ Văn Quốc Bảo (Chính), Trương Ngọc Đăng
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/4954