Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1256

ẢNH HƯỞNG CỦA LHRHa VÀ NHIỆT ĐỘ NƯỚC ĐẾN SINH SẢN CỦA CÁ TỲ BÀ BƯỚM HỔ (Sewellia lineolata)

TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP, 2022
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Điều (Chính), Nguyễn Văn Huệ, Phan Đỗ Dạ Thảo
Liên kết: https://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/904

1793-056

Treating monogenean infections in striped catfish

AQUACULTURE ASIA PACIFIC, 2021
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phước (Chính), Nguyễn Văn Huệ, Hoang Phan (Chính), Philippe Mahl, Dung Tu (Chính), Phuong Do (Chính)

Ảnh hưởng của môi trường, tỷ lệ tiếp giống và tốc độ lắc đến sự sinh trưởng của chủng E. coli M15 mang plasmid tái tổ hợp pQE30/PirA

2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Khanh (Chính), Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Thị Bích Phượng, Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Võ Phước Khánh, Trần Quốc Dung

The Improvement of Recombinant PirA Antigen Expression in Escherichia coli M15

Stem Cell, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Khanh (Chính), Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Thị Bích Phượng, Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Võ Phước Khánh, Trần Quốc Dung (Chính)

2588-1191

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG VÀ MÙA VỤ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA TƠ NẤM Ở CÁC GIAI ĐOẠN NHÂN GIỐNG NẤM RƠM (VOLVARIELLA VOLVACEA)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Huệ (Chính), Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Quang Lịch
Liên kết: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v128i3D.5399

2161-6256

Nutritional Characteristics and Feeding of Rabbitfish (Siganus guttatus) in Tam Giang-Cau Hai Lagoon Systems.

Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Ngô Thị Hương Giang, Nguyễn Văn Huệ

Nutritional Characteristics and Feeding of Rabbitfish (Siganus guttatus) in Tam Giang - Cau Hai lagoon systems.

Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science, 2015
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nguyên Ngọc, Kiều Thị Huyền, Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Quang Linh (Chính)

Mô hình sanctuary (chuôm) trong quản lý nguồn lợi thủy sản vùng nội đồng và ven phá dựa vào cộng đồng

Tuyển tập Hội nghị đồng quản lý nghề cá quy mô nhỏ tại Việt Nam, 2009
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Linh, Hà Nam Thắng, Võ Điều, Trần Đình Minh, Nguyễn Văn Huệ, Tuấn, Lê Công, Bôn, Nguyễn Văn