Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2076-2615

Characterization of ddx4 and dnd Homologs in Snakeskin Gourami (Trichopodus pectoralis) and Their Expression Levels during Larval Development and in Gonads of Males and Females

Animals, 2022
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Danh mục: SCIE
Tác giả: Chatsirin Nakharuthai (Chính), Somkiat Sreebun, Apinat Kabpha, Trần Vinh Phương, Surintorn Boonanuntanasarn (Chính)
Liên kết: https://www.mdpi.com/2076-2615/12/23/3415

0255-2701

Characterization halotolerant lactic acid bacteria Pediococcus pentosaceus HN10 and in vivo evaluation for bacterial pathogens inhibition

Chemical Engineering and Processing - Process Intensification, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trinh Thi Phuong Thao (Chính), Truong Thi Phuong Lan, Tran Vinh Phuong, Truong Thi Hong Hai, Kuan Shiong Khoo, Sivakumar Manickam, Truong Thi Hoa, Nguyen Duy Quynh Tram, Pau Loke Show (Chính), Nguyen Duc Huy (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.cep.2021.108576

pISSN 1859-1338; eISSN 2615-9678

HOẠT TÍNH KHÁNG VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TRÊN TÔM CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) CỦA CÂY CHÓ ĐẺ THÂN XANH (Phyllanthus amarus) VÀ CHẾ PHẨM EM5

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: ACI
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Hoàng Thị Ngọc Hân, Trần Vinh Phương
Liên kết: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v128i1E.5440

1859-4581

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của ngao dầu (Meretrix meretrix) ở vùng cửa biển Thuận An, Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Huy (Chính), Trần Vinh Phương, Phan Thị Thu Hồng

ISSN 2161-6256(A); ISSN 2161-6264(B)

Effects of Foods on Maturity and Spawning Induction Methods on Ovulation of Rice Field Eel Monopterus albus (Zuiew, 1793) in Thua Thien Hue Province, Vietnam

Journal of Agriculture Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science, 2017
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Vinh Phương (Chính), Nguyễn Văn Khanh, Phạm Thị Hải Yến, Võ Điều, Nguyễn Văn Huy