Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4581

Ảnh hưởng của thức ăn đến sự sinh trưởng và phát dục của cá Căng bốn sọc (Pelates quadrilineatus Bloch, 1790) giai đoạn nuôi vỗ tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Hữu Toàn (Chính), Lê Văn Dân, Trần Nguyên Ngọc, Lê Minh Tuệ, Nguyễn Tử Minh, Lê Thị Thu An, Phạm Thị Ái Niệm

1859-4581

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá Căng bốn sọc Pelates quadrilineatus (Bloch, 1790) tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Hữu Toàn (Chính), Lê Văn Dân, Lê Thị Thu An, Trần Nguyên Ngọc, Nguyễn Tử Minh

NUÔI VỖ THÀNH THỤC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG HORMONE HCG LÊN SINH SẢN CỦA CÁ BỐNG BỚP (BOSTRICHTHYS SINENSIS LACEPÈDE, 1801)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Huy (Chính), Nguyễn Tử Minh, Nguyễn Khoa Huy Sơn
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/4871

Nghiên cứu khả năng tạo bùn hạt hiếu khí ứng dụng xử lí nước thải ao nuôi tôm trong bể phản ứng theo mẻ luân phiên

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2017
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tử Minh (Chính), Lê Văn Dân

Study on Stability of Aerobic Algal-bacterial Granular Sludge in A Continuous Flow Reactor

Japanese Journal of Water Treatment Biology, 2016
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Johan Syafri Mahathir Ahmad (Chính), Wei Cai, Meishan Jin, Zhongfang Lei, Zhenya Zhang, Nguyễn Tử Minh