Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Cẩm nang tuyển sinh ngành Thủy Sản

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chủ biên), Trần Nam Hà (Chủ biên), Nguyễn Văn Huy, Mạc Như Bình, Trương Thị Hoa, Hoàng Nghĩa Mạnh, Trương Văn Đàn, Trần Nguyên Ngọc

Giáo Trình Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chủ biên), Tôn Thất Chất (Chủ biên), Trần Vĩnh Thắng, Phan Thị Mỹ Nhung

Tài liệu Hướng dẫn vận hành trại cá nước ngọt

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chủ biên), Tôn Thất Chất (Chủ biên), Nguyễn Khoa Huy Sơn, Trần Vĩnh Thắng, Phan Thị Mỹ Nhung

Dinh dưỡng protein và axit amin cho cá

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Ngô Hữu Toàn (Chủ biên), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chủ biên)

Sinh thái thủy sinh vật

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chủ biên), Tôn Thất Chất (Chủ biên)

Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chủ biên)