Dữ liệu đề tài

ĐTĐL.CN-08/20

Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống hồ tiêu kháng nấm Phytophthora và tuyến trùng ở Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Viện Công nghệ Sinh học
Đơn vị thực hiện : Viện Công nghệ Sinh học
Người tham gia: Trương Thị Hồng Hải (Chủ nhiệm), Hồ Thị Hoàng Nhi, Nguyễn Lê Quý Bảo, Hồ Ngọc Hân, Lê Hoàng Duy Minh, Đặng Thanh Long, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Quang Cơ, Sonxay Rasphone

NN-DT13/2011-T/HĐ-ĐTĐL

Điều tra, xét nghiệm kí sinh trùng cryptosporidium parvum trong mẫu phân bò tại Quảng Ngãi

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Vũ Hải

NN-DT02/ĐTĐL/2011-T/29/HĐ

Nghiên cứu tạo kháng nguyên bám dính tái tổ hợp để sản xuất kít chẩn đoán và vắc xin phòng bệnh do E. Coli gây ra ở lợn

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Phạm Hồng Sơn, Lê Văn Phước, Đinh Duy Kháng, Lê Huỳnh Thanh Phương, Phạm Thị Tâm, Cao Đăng Nguyên