Dữ liệu đề tài

B2006-2007

Tin học hóa công tác quản lý và đào tạo của trường Đại học Khoa học

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Mạnh Thạnh

B2006-DHH-01

Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính ở Cơ quan Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duy Chinh

B96.12.01

Nghiên Cứu Những Giải Pháp Thúc Đẩy Quá Trình Định Canh Định Cư, Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Các Dân Tộc Ít Người Ở Các Tỉnh Miền Trung

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Toàn

B2005-10-10

Nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy điện tâm đồ tại Trường ĐHYD Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN, Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Huỳnh Văn Minh (Chủ nhiệm), Hoàng Anh Tiến

B2005-08-04

Khảo nghiệm một số giống cà chua mới có triển vọng tại Thừa Thiên Huế (chủ trì đề tài cấp bộ)

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Khánh

B2005-07-14-NN

Day va hoc cac hoc phan Van hoa trong dao tao tieng Anh chuyen ngu tai Dai hoc Hue: Thuc trang va y kien de xuat

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Thu Sương, Lê Thị Hồng Phương

B2006-ĐHH-07-01

Nhu cầu học ngoại ngữ và sử dụng nguồn nhân lực ngoại ngữ tại các tỉnh miền Trung Việt Nam: Thực trạng và những giải pháp khả thi

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Phước (Chủ nhiệm), Lê Thị Kim Thanh

B2005-08-09 TĐ

Nghiên Cứu Xây Dựng Một Số Mô Hình Sản Xuất Nông Lâm Nghiệp Và Chuyển Giao Các Tiến Bộ Kỹ Thuật Ở Các Mô Hình Sản Xuất Cho Người Dân Ở Tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm)

B230305

Nghiên Cứu, Thiết Kế Và Cài Đặt Khung Công Việc Trên Nền Tảng Xml Topics Map (xtf-xml Topic Maps-based Framework) Cho Việc Tích Hợp Các Tài Nguyên Thông Tin Internet

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thanh Bình