Dữ liệu đề tài

DP-DT123459

Dự án tư vấn xây dựng kế hoạch phát triển nông thôn

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Hiếu

CS-DT2004

Đánh giá khả năng kháng bệnh héo rũ gốc mốc đen và héo rũ gốc mốc trắng trên hai giống lạc MD7 và L14 trong điều kiện có lây bệnh nhân tạo

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Như Cương (Chủ nhiệm)

QT-DAx4

Hợp tác nghiên cứu phát triển nông thôn bền vững

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Tấn Quân

QT-DALPS/2002/078

Improved beef production in central Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đức Ngoan (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Bả, Nguyễn Hữu Văn, Peter Doyle; Clare Leddin

Bộ GD&ĐT 2004

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp quản lý động vật hoang dã bền vững tại vùng đệm vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Mạnh Đạt, Trần Minh Đức, Nguyễn Viết Tuân, Võ Thị Minh Phương

QT-DAICCO

Nghiên cứu thực trạng quản lý tài nguyên rừng và ảnh hưởng của nó đến sinh kế của người dân miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Mạnh Quân

B2004

Khảo sát đặc tính lý hóa sinh học đất cát biển tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp cải tạo

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa, Trần Thị Xuân An, Trần Thị Tâm

QT-DAJSPS-Nhật Bản

Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) rau tại Đông Nam Á

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Takagi Masami, Trần Đăng Hòa

B2004-08-04-DA

Hoàn thiện công nghệ sản xuất lợn lai F1(Y x MC) và lợn lai 3/4 máu ngoại có tỷ lệ nạc cao phục vụ phát triển chăn nuôi miền Trung (DA SXTN)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Thăng Long

QT-DAACIAR CP/2002/115

Dự án “Chẩn đoán, khuyến nông và phòng trừ bệnh hại cây trồng tại các tỉnh miền Trung Việt Nam”

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lester W. Burgess, Nguyễn Vĩnh Trường, Brett Sumerell, Nguyễn Kim Vân

QT-DA-ADB-04

Nâng cao năng lực giảm nghèo miền Trung (CACERP), do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ tại 2 tỉnh: Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. (1/2004-12-2004)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Mạnh Quân