Dữ liệu đề tài

DHH2024- 07-106

Phản hồi của giảng viên về việc sử dụng ChatGPT trong việc giảng dạy Tiếng Anh

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Cao Thị Xuân Liên (Chủ nhiệm), Ngô Lê Hoàng Phương, Phan Đỗ Quỳnh Trâm, Trần Thị Thảo Phương

DHH2023-07-95

Nghiên cứu nhu cầu và thực trạng dịch thuật trong ngành du lịch nhằm phát triển tài liệu dạy học “Dịch thuật chuyên ngành Du lịch” cho sinh viên Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Võ Thị Liên Hương (Chủ nhiệm)

DHH2023-07-97

Việc sử dụng từ vựng phái sinh (derived words) trong bài viết tranh luận của sinh viên chuyên ngữ tiếng Anh

Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: Nguyễn Thị Bảo Trang (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Linh Giang, Võ Thị Liên Hương, Phạm Hồng Anh, Hồng Thị Cúc Anh, Lê Thị Ngọc Uyên

DHH

Phân tích lỗi sai trong bài dịch Việt-Hán và Hán-Việt về kinh tế thương mại của sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc dưới góc nhìn lý thuyết dịch đối chiếu

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Lê Văn Thăng

DHH

Xây dựng khối ngữ liệu song ngữ Anh Việt ứng dụng trong việc giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ

Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa khác
Đơn vị chủ trì : Khoa Việt Nam học
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Lê Lâm Thi (Chủ nhiệm), Đặng Diễm Đông