Dữ liệu đề tài

DHH2023-07-97

Việc sử dụng từ vựng phái sinh (derived words) trong bài viết tranh luận của sinh viên chuyên ngữ tiếng Anh

Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: Nguyễn Thị Bảo Trang (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Linh Giang, Võ Thị Liên Hương, Phạm Hồng Anh, Hồng Thị Cúc Anh, Lê Thị Ngọc Uyên

DHH2021 -07-73

Nghiên cứu nhận thức về hiện tượng chuyển ngữ (Code-switching) của giáo viên và tác động của nó đến hoạt động dạy - học Tiếng Anh bậc 3/6 cho sinh viên không chuyên ngữ Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Nguyễn Phạm Thanh Vân (Chủ nhiệm), Trần quang Ngọc Thúy, Lê thị Hồng Phương, Nguyễn thị Phương Lan, Nguyễn thị Hồng Duyên

DHH2020-07-66

Nhận thức về tư duy phản biện trong giảng dạy tiếng Anh và thực tiễn lồng ghép tư duy phản biện vào giảng dạy của sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Quốc tế học
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ nhiệm)

DHH2020-07-62

Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ hành chính trực tuyến cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Phạm Anh Huy (Chủ nhiệm), Trần Nguyên Phong, Nguyễn Quang Hưng

DHH2020-07-59

NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC ĐIỂM TỪ VỰNG TRONG BÀI VIẾT CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ TIẾNG ANH. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: Nguyễn Thị Bảo Trang (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Quỳnh, TRƯƠNG KHÁNH MỸ, Nguyễn Thị Thanh Bình, Phan Quỳnh Như

DHH2020-07-70

NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG CHUYỂN NGỮ ( CODE-SWITCHING) TRONG CÁC GIỜ LUYỆN KỸ NĂNG NÓI CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ TIẾNG ANH TẠI ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: PHAN THỊ THANH THẢO (Chủ nhiệm), Lê Thị Ngọc Uyên, Hồng Thị Cúc Anh