Dữ liệu đề tài

DHH

Nghiên cứu nhận thức về việc hiện tượng chuyển ngữ (Code-switching) của giáo viên và tác động của nó đến hoạt động dạy - học Tiếng Anh bậc 3/6 cho sinh viên không chuyên ngữ Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Nguyễn Phạm Thanh Vân (Chủ nhiệm), Trần quang Ngọc Thúy, Lê thị Hồng Phương, Nguyễn thị Phương Lan, Nguyễn thị Hồng Duyên

DHH2020-07-66

Nhận thức về tư duy phản biện trong giảng dạy tiếng Anh và thực tiễn lồng ghép tư duy phản biện vào giảng dạy của sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Quốc tế học
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ nhiệm)

DHH2020-07-62

Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ hành chính trực tuyến cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Phạm Anh Huy (Chủ nhiệm), Trần Nguyên Phong, Nguyễn Quang Hưng

DHH2020-07-59

NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC ĐIỂM TỪ VỰNG TRONG BÀI VIẾT CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ TIẾNG ANH. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: Nguyễn Thị Bảo Trang (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Quỳnh, TRƯƠNG KHÁNH MỸ, Nguyễn Thị Thanh Bình, Phan Quỳnh Như

DHH2020-07-69

Đối chiếu nhóm từ vựng liên quan đến lĩnh vực giáo dục trong Tiếng Hán và tiếng Việt

Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Nguyễn Văn Tư

DHH2020-07-67

Nghiên cứu hiệu quả chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Trung Quốc tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trên cơ sở đánh giá của các bên liên quan

Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Nguyễn Văn Tư

DHH2020-07-63

Nghiên cứu nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực lao động tiếng Pháp chuyên ngành truyền thông tại khu vực miền Trung và Tây nguyên.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Hoàng Thị Thu Hạnh (Chủ nhiệm), Lê Đăng Bảo Châu, Trần Thị Khánh Phước

DHH2019-07-52

Nghiên cứu thí điểm hoạt đông sinh hoạt chuyên môn theo cộng đồng tương tác tại khoa Tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: Phan Quỳnh Như (Chủ nhiệm), Thái Tôn Phùng Diễm, Nguyễn Ngọc Bảo Châu, Đoàn Ngọc Ái Phương

DHH2019-07-56

Các phạm trù ngữ pháp của động từ tiếng Nga và các cách diễn đạt ý nghĩa tương tự của chúng trong tiếng Việt

Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Bình Minh