Dữ liệu đề tài

DHH

Nghiên cứu nhận thức về việc hiện tượng chuyển ngữ (Code-switching) của giáo viên và tác động của nó đến hoạt động dạy - học Tiếng Anh bậc 3/6 cho sinh viên không chuyên ngữ Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Nguyễn Phạm Thanh Vân (Chủ nhiệm), Trần quang Ngọc Thúy, Lê thị Hồng Phương, Nguyễn thị Phương Lan, Nguyễn thị Hồng Duyên

DHH2020-07-66

Nhận thức về tư duy phản biện trong giảng dạy tiếng Anh và thực tiễn lồng ghép tư duy phản biện vào giảng dạy của sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Quốc tế học
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ nhiệm)

DHH2020-07-69

Đối chiếu nhóm từ vựng liên quan đến lĩnh vực giáo dục trong Tiếng Hán và tiếng Việt

Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Nguyễn Văn Tư

DHH2020-07-67

Nghiên cứu hiệu quả chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Trung Quốc tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trên cơ sở đánh giá của các bên liên quan

Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Nguyễn Văn Tư

DHH2020-07-63

Nghiên cứu nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực lao động tiếng Pháp chuyên ngành truyền thông tại khu vực miền Trung và Tây nguyên.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Hoàng Thị Thu Hạnh (Chủ nhiệm), Lê Đăng Bảo Châu, Trần Thị Khánh Phước

DHH2019-07-56

Các phạm trù ngữ pháp của động từ tiếng Nga và các cách diễn đạt ý nghĩa tương tự của chúng trong tiếng Việt

Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Bình Minh

DHH

So sánh từ vay mượn tiếng Hán trong tiếng Việt với từ Hán hiện nay - đề xuất một số kiến nghị để điều chỉnh, bổ sung chương trình giảng dạy các học phần lý thuyết tiếng

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Lê Văn Thăng

DHH

Đánh giá giáo trình thực hành tiếng trình độ sơ, trung cấp đang giảng dạy tại khoa tiếng Trung trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Lê Văn Thăng (Chủ nhiệm)