Dữ liệu đề tài

DHH2018-02-103

Thiết lập bản đồ dự báo chất lượng nước cho nuôi trồng thủy sản ở đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Trương Văn Đàn (Chủ nhiệm), Nguyễn Thành Luân, Mạc Như Bình, Hà Nam Thắng, Vũ Ngọc Út, Ngô Thị Hương Giang, Nguyễn Văn Huệ

NN-DAVAS.TĐ.NANO.03/15-18

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm nano trong nuôi tôm

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mạc Như Bình (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trương Văn Đàn, Hà Nam Thắng, Ngô Thị Hương Giang, Nguyễn Đức Thành

ĐHH 2014-02-52

Nghiên cứu phân lập một số giống vi tảo có khả năng gây độc, gây hại tại đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

Lĩnh vực: Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Hồ Thị Thu Hoài (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thanh Thủy, Lê Tiến Hữu, Hà Nam Thắng