Dữ liệu đề tài

CS-DT T22-TN-03

Nghiên cứu đặc điểm hình thái của cá bống cát tối Glossogobius giuris (Hamilton, 1822) ở phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Hoàng Lê Thùy Lan (Chủ nhiệm), Nguyễn Tý, Trần Văn Giang, Nguyễn Đức Thành

CS-DTT.20-TN-05

Nghiên cứu một số ký sinh trùng ngoại ký sinh trên cá điêu hồng Oreochromis sp. giai đoạn cá hương đến cá giống nuôi ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Hoàng Lê Thùy Lan (Chủ nhiệm), Nguyễn Tý, Lê Thanh Hải

T20-TN-06

Định danh và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sinh tổng hợp protease ngoại bào của một số chủng Bacillus sp. từ nước thải sản xuất

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Cơ (Chủ nhiệm), Hoàng Xuân Thảo, Nguyễn Tý

B2017DHH- 40

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển loài dược liệu Sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn.) tại khu vực Trung Trung bộ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Minh Đức, Nguyễn Hợi, Bùi Lê Thanh Nhàn, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Tý, Trần Quốc Dung, Bùi Văn Lợi, Huỳnh Thị Ngọc Diệp, Nguyen Thành Hưng, Phạm Thành (Chủ nhiệm)

CS-DTT.12 – TN – 09

Nghiên cứu một số ngoại ký sinh trùng trên cá Dìa (Siganus guttatus) giai đoạn cá hương đến cá giống nuôi tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Lê Thùy Lan, Nguyễn Tý (Chủ nhiệm)

DHH2019-03-119

Nghiên cứu biểu hiện Chitinase tái tổ hợp trong E.coli

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Xuân Huy (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Lộc, Hoàng Trọng Phán, Nguyễn Thị Kim Cơ, Nguyễn Tý, Hoàng Xuân Thảo