Dữ liệu đề tài

B2016-DHH-29NV

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển CNSH ở miền Trung và Tây nguyên

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Nguyễn Khắc Hoàn, Nguyễn Chí Bảo, Phan Minh Huấn, Nguyễn Khắc Thông

B2015-DHH-124

Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề truyền thống ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Khắc Hoàn (Chủ nhiệm), Lê Thị Phương Thảo, Trương Thị Hương Xuân, Phan Minh Huấn

CS-DTCQĐHH-2014-03

Giải pháp hoàn thiện cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ tại Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Phan Minh Huấn (Chủ nhiệm), Nguyễn Duân, Hoàng Trần Thy Ngọc, Trần Thị Vĩnh Liên

CS-DT11

Thiết kế, xây dựng phần mềm quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ tại Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Công Hào (Chủ nhiệm), Võ Xuân Ninh, Nguyễn Lương Thục, Nguyễn Thanh Nam, Phan Minh Huấn

DHH2010

Nghiên cứu giải pháp SharePoint cho quản lý quy trình công việc

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hữu Hạnh (Chủ nhiệm), Trương Khánh Duy, Nguyễn Thanh Nam, Phan Minh Huấn, Trần Viết Hùng

DHH2009

Xây dựng các giải pháp An toàn thông tin cho các ứng dụng dùng chung trên mạng Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Minh Huấn (Chủ nhiệm), Hoàng Hữu Hạnh, Nguyễn Thanh Nam, Trương Khánh Duy