Dữ liệu đề tài

CS-DT- DHL2022-CNTY-02

Nghiên cứu ảnh hưởng của lá vông (Erythrina variegate) và lá sắn dây (Pueraria lobata) đến khả năng tiêu hóa của thỏ

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Lê Thị Lan Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Minh Hoàn, Đặng Thị Thu Hiền

DHH 2019-15-15

Nghiên cứu xây dựng mô hình thử nghiệm nuôi Thỏ thương phẩm tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Viện Công nghệ Sinh học
Đơn vị thực hiện : Viện Công nghệ Sinh học
Người tham gia: Huỳnh Văn Chương, Lê Đức Thạo, Phan Vũ Hải, Nguyễn Đức Khánh, Lê Thị Lan Phương (Chủ nhiệm)

CS-DT 2018

Ảnh hưởng của việc bổ sung hành tây (Allium cepa L.) vào khẩu phần ăn đến khả năng sinh trưởng và khả năng phòng một số bệnh đường hô hấp của gà nuôi tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Thị Lan Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Minh Hoàn

CS-DTTCNTY2017-4

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐA HÌNH GEN SCD LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH TRẠNG MỠ GIẮT CỦA BÒ

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Nữ Anh Thư (Chủ nhiệm), Lê Thị Lan Phương, Nguyễn Minh Hoàn, Lê Đình Phùng, Dương Thị Hương

DHH 2014-02-45

ẢNH HƯỞNG CÛA THAY THẾ PROTEIN BỘT CÁ BẰNG PROTEIN BỘT CÂY DÂU (Morus alba)TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHÂ NĂNG SINH TRƯỞNG CÛA THÔ LAI (NEWZEALAND x ĐỊA PHƯƠNG)

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Lê Đức Ngoan, Lê Đình Phùng, Phạm Khánh Từ, Nguyễn Minh Hoàn, Lê Thị Lan Phương (Chủ nhiệm)

BKHCN2014

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm dê cỏ tại Ninh Bình

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Lê Thị Lan Phương

BCN2014

Lựa chọn các giải pháp Kinh tế- Kỹ thuật để phát triển chăn nuôi lợn ở vùng gò đồi Bắc Trung bộ

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Khánh Từ (Chủ nhiệm), Dư Thanh Hằng, Trần Thị Thu Hồng, Lê Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Chào

DHH2012-02-23

Đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất thịt xẻ của con lai F1 (lợn rừng x Alíc) và (lợn rừng x Móng Cái)

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Mậu Dũng (Chủ nhiệm), Lê Thị Lan Phương, Nguyễn Minh Hoàn, Lê Xuân Ánh

DHH2012-02-16

Nghiên cứu chọn lọc và nhân thuần giống gà Ri ở Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Hoàn, Lê Đình Phùng, Lê Thị Lan Phương, Nguyễn Đức Hưng

QT-DA 2011-05-01

The effect of climate change on animal production and the adaption of rural people in Thua Thien Hue provine

Lĩnh vực: Khoa học công nghệ chăn nuôi khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Thị Lan Phương (Chủ nhiệm), Lê Đình Phùng, Lê Thị Hồng Phương