Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Tác động của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản: nghiên cứu trường hợp ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2012, Trang: 158., 2012
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Nam Quang, Trần Thị Thu Sương

Thay thế bột cá bằng bột lá sắn trong khẩu phẩn nuôi cá rô phi (Oreochromis Niloticus)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2007
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Mạc Như Bình, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, T.R. Preston

0121-3784

Effect of method of processing cassava leaves on intake, digestibility and N retention by Ba Xuyen piglets

Livestock Research for Rural Development, 2004
Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính), T R Preston
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd16/10/tram16080.htm