Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của tôm rảo cái (Metapenaeus ensis de Haan, 1844) ở đầm phá Tam Giang.

Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chuyên đề Nông Lâm Nghiệp khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tháng 4/2014, 2014
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Hồ Thị Nghĩa

Tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng của một số loại thức ăn trên cá Dìa (Siganus guttatus)

Hội nghị khoa học trẻ ngành Thủy sản toàn quốc lần thứ IV, Trường Đại học Nông Lâm TP HCM, 6-2013, 2013
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Lê Thị Thu An, Trần Thị Thu Sương

Xác định tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng của một số nguyên liệu thức ăn giàu protein trên cá dìa Siganus guttatus (Bloch, 1787)

Tạp chí Khoa học và phát triển, Trường đai học Nông nghiệp Hà Nội, 2013
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Lê Đức Ngoan

Đánh giá tình trạng sử dụng thức ăn và năng suất cá nuôi nước ngọt ở nông hộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tạp chí Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn, Chuyên đề phát triển nông nghiệp bền vững khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, 2012
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

Dietary amino acid requirements of fingerling hybrid catfish (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) as estimated by the ideal protein approach

INTERNATIONAL CONFERENCE Livestock-Based Farming Systems, Renewable Resources and the Environment 6-9 June 2012, Dalat, Vietnam, 2012
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Lê Đức Ngoan, Jan Erik Lindberg

Tác động của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản: nghiên cứu trường hợp ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2012, Trang: 158., 2012
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Nam Quang, Trần Thị Thu Sương