Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ĐẾN THỜI GIAN BIẾN THÁI VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CUA BIỂN (Scylla serata Forskal, 1775) GIAI ĐOẠN ZOEA ĐẾN MEGALOPE

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2015
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Văn Huy

Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của tôm rảo cái (Metapenaeus ensis de Haan, 1844) ở đầm phá Tam Giang.

Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chuyên đề Nông Lâm Nghiệp khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tháng 4/2014, 2014
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Hồ Thị Nghĩa

Xác định tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng của một số loại thức ăn thực vật trên cá Dìa (Siganus guttatus, Bloch 1787)

Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chuyên đề Nông Lâm Nghiệp Khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tháng 4/2014, 2014
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Lê Đức Ngoan, Lê Văn Dân, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Lê Thị Thu An, Trần Thị Thu Sương