Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0121-3784

Amino acid and fatty acid compositions of black soldier fly larvae (Hermetia illucens) fed by Tofu by-products in Viet Nam

Livestock Research for Rural Development, 2022
Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Phạm Thị Phương Lan (Chính), Nguyễn Hải Quân, Lê Đức Ngoan, Trần Thị Thu Hồng, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính)
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd34/10/3484nguy.html

2320 – 8694

Isolation and determination of Vibrio spp. pathogen from Sciaenops ocellatus suffering from hemorrhagic disease under cage culture in Vietnam

Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, 2022
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Phạm Thị Hải Yến (Chính), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính)
Liên kết: http://dx.doi.org/10.18006/2022.10(2).405.415

2468-550X

The effectiveness of light emitting diode (LED) lamps in the offshore purse seine fishery in Vietnam

Aquaculture and Fisheries, 2022
Lĩnh vực: Quản lý và khai thác thuỷ sản
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Đăng Nhật (Chính), Đỗ Thanh Tiến, Trương Văn Đàn, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Quang Lịch, Hồ Đăng Phúc, Nguyễn Ngọc Phước (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.aaf.2022.01.005

0792-156X

Lysine requirement of the spotted scat Scatophagus argus (Linaeus, 1766)

Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh, 2021
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Mạc Như Bình (Chính), Trương Văn Đàn, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Tôn Thất Chất, Augesto E . Serrano Jr.
Liên kết: https://ija.scholasticahq.com/article/30713

ISSN (Online) 2615-9732

Khả năng kháng khuẩn của cao chiết Diệp hạ châu (Phyllanthus amarus) đối với vi khuẩn Vibrio alginolyticus gây bệnh xuất huyết trên cá Hồng mỹ (Sciaenops ocellatus)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ, 2021
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến (Chính), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Anh Hiếu, Nguyễn Quang Linh (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijtt.v130i2A

1895-4581

Tổng quan về sử dụng ấu trùng ruồi lính đen (Hermetia illucens) làm thức ăn trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Đức Ngoan, Nguyễn Hải Quân, Phạm Thị Phương Lan, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính)