Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0121-3784

Amino acid and fatty acid compositions of black soldier fly larvae (Hermetia illucens) fed by Tofu by-products in Viet Nam

Livestock Research for Rural Development, 2022
Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Phạm Thị Phương Lan (Chính), Nguyễn Hải Quân, Lê Đức Ngoan, Trần Thị Thu Hồng, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính)
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd34/10/3484nguy.html

2320 – 8694

Isolation and determination of Vibrio spp. pathogen from Sciaenops ocellatus suffering from hemorrhagic disease under cage culture in Vietnam

Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, 2022
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Phạm Thị Hải Yến (Chính), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính)
Liên kết: http://dx.doi.org/10.18006/2022.10(2).405.415

2468-550X

The effectiveness of light emitting diode (LED) lamps in the offshore purse seine fishery in Vietnam

Aquaculture and Fisheries, 2022
Lĩnh vực: Quản lý và khai thác thuỷ sản
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Đăng Nhật (Chính), Đỗ Thanh Tiến, Trương Văn Đàn, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Quang Lịch, Hồ Đăng Phúc, Nguyễn Ngọc Phước (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.aaf.2022.01.005