Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1256

ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN ĐẾN THỜI GIAN BIẾN THÁI VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG GHẸ XANH Portunus pelagicus (Linnaeus 1766)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2023
Lĩnh vực: Sinh lý và dinh dưỡng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Mạc Như Bình (Chính), Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
Liên kết: https://tapchidhnlhue.vn/index.php/id20194

0121-3784

Amino acid and fatty acid compositions of black soldier fly larvae (Hermetia illucens) fed by Tofu by-products in Viet Nam

Livestock Research for Rural Development, 2022
Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Phạm Thị Phương Lan (Chính), Nguyễn Hải Quân, Lê Đức Ngoan, Trần Thị Thu Hồng, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính)
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd34/10/3484nguy.html

2320 – 8694

Isolation and determination of Vibrio spp. pathogen from Sciaenops ocellatus suffering from hemorrhagic disease under cage culture in Vietnam

Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, 2022
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Phạm Thị Hải Yến (Chính), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính)
Liên kết: http://dx.doi.org/10.18006/2022.10(2).405.415

2468-550X

The effectiveness of light emitting diode (LED) lamps in the offshore purse seine fishery in Vietnam

Aquaculture and Fisheries, 2022
Lĩnh vực: Quản lý và khai thác thuỷ sản
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Đăng Nhật (Chính), Đỗ Thanh Tiến, Trương Văn Đàn, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Quang Lịch, Hồ Đăng Phúc, Nguyễn Ngọc Phước (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.aaf.2022.01.005