Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Polyculture: an adaptation strategy to climate change in Aquaculture - Case study in Thua Thien Hue Province

MEKARN International Conference on Improving Food Security and Income Generation in Lower Mekong Basin through Sustainable Farming Systems under Climate Change, held from 17th to 19th December 2018, Lao Plaza hotel, Vientiane capital - Lao PDR, 2018
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính), Nguyễn Khoa Huy Sơn, Tôn Thất Chất

Effectiveness of polyculture models, Case study in Phu Xuan commune, Phu Vang District, Thua Thien Hue province

The 8th International Fisheries Symposium - IFS 2018 "Sustainable Fisheries and Aquaculture for the Benefits of Mankind" Held in Hatyai, Thailand, From November 18th -21st, 2018, 2018
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính), Nguyễn Khoa Huy Sơn
Liên kết: http://ifs2018.sat.psu.ac.th/

2394-93333

Current status of Pig-Fish Farming in Low Lands of Lao PRD

International Journal of Trend in Research and Development, 2018
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Tick Nouanthavong (Chính), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Dư Thanh Hằng, Mạc Như Bình
Liên kết: http://www.ijtrd.com/Papers.aspx?Id=52

2394-9333

Effects of Fresh or Treated Pig Manure and Different Levels of Nitrogen on Water Quality for Growth Performance of Tilapia (Oreochromis Niloticus)

International Journal of Trend in Research and Development, 2018
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Tick Nouanthavong (Chính), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Dư Thanh Hằng, Mạc Như Bình
Liên kết: http://www.ijtrd.com/Papers.aspx?Id=52

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ĐẾN THỜI GIAN BIẾN THÁI VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CUA BIỂN (Scylla serata Forskal, 1775) GIAI ĐOẠN ZOEA ĐẾN MEGALOPE

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2015
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Văn Huy

Xác định tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng của một số loại thức ăn thực vật trên cá Dìa (Siganus guttatus, Bloch 1787)

Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chuyên đề Nông Lâm Nghiệp Khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tháng 4/2014, 2014
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Lê Đức Ngoan, Lê Văn Dân, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Lê Thị Thu An, Trần Thị Thu Sương