Dữ liệu đề tài

DHH2016-15-04

Nghiên cứu khả năng sinh sản của một số tổ hợp lợn lai 1/4 giống VCN-MS15 (Meishan) ở Trung trung Bộ

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Viện Công nghệ Sinh học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Nguyễn Đăng Quí, Lê Đức Thạo (Chủ nhiệm)

DHH2015-14-02

Xây dựng quy trình nuôi trồng và chế biến tảo Spirulina platensis làm thực phẩm bổ sung

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Văn Khanh (Chủ nhiệm), Phan Văn Cư, Nguyễn Thị Diễm, Lê Thị Tuyết Nhân

DHH2015-15-03

Xác định một số loài nấm sợi có khả năng sinh tổng hợp enzyme Manganese Peroxidase phân lập ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Viện Công nghệ Sinh học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Huy (Chủ nhiệm), Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Ngọc Lương, Trần Quốc Dung, Nguyễn Thanh Giang

DHH2015-14-01

Nghiên cứu phương pháp nuôi vỗ và thử nghiệm sinh sản nhân tạo Lươn đồng (Monopterus albus Zuiew, 1793)tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Vinh Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Khanh, Phạm Thị Hải Yến, Võ Điều, Nguyễn Thị Diễm

DHH2014 - 09- 09

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, sức sản xuất của giống gà Ai Cập nuôi theo phương thức công nghiệp ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Thăng Long, Lê Công Thịnh, Lê Đức Thạo