Dữ liệu đề tài

DHH2014-06-25

Nghiên cứu nhận thức của người tiêu dung đối với an toàn thực phẩm trong tiêu thụ thịt tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Hoà (Chủ nhiệm), Nguyễn Trọng Dũng

DHH2013-06-20

Hiệu quả kinh tế chăn nuôi gà thịt tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Lê Hiệp (Chủ nhiệm), Đào Duy Minh

DHH2013-06-23

Nghiên cứu giải pháp phát triển tiểu thủ công nghiệp Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Văn Hòa (Chủ nhiệm), Đào Duy Minh, Lê Quang Trực

DHH2013-06-22

Nghiên cứu ứng dụng tài khoản vệ tinh du lịch tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Thống kê
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Người tham gia: Phan Thị Thu Hương (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Lệ Hương, Hồ Minh Toàn, Trần Thái Hòa

DHH2012-06-13

Phân tích khả năng cạnh tranh của điểm đến du lịch thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Lệ Hương (Chủ nhiệm), Phan Thanh Hoàn, Phan Thị Thu Hương

DHH2013-06-18

Phân tích ảnh hưởng của phát triển du lịch đến tăng trưởng kinh tế ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồ Minh Trang (Chủ nhiệm), Hà Thị Hằng, Bùi Thị Tám, Lê Thị Kiều Thúy

DHH/2013

Nghiên cứu giải pháp phát triển tiểu thủ công nghiệp Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Hòa, Lê Quang Trực, Phan Thị Nữ, Đào Duy Minh

DHH2012-06-18

Đánh giá tình hình áp dụng mô hình Biogas và phân tích lợi ích chi phí một số mô hình biogas chọn lựa ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Phan Văn Hòa (Chủ nhiệm), Bùi Dũng Thể, Trần Minh Trí, Nhiêu Khánh Phước Hải

DHH

Các yếu tố tác động đến quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Khoa Quản trị Kinh doanh
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Văn Phát (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thuý Đạt, Lê Quang Trực

DHH2011-06-01

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÀNG BAO DỮ LIỆU (DEA) ĐỂ PHÂN TÍCH TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CÁC MÔ HÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở VÙNG HẠ TRIỀU ĐẦM PHÁ TAM GIANG – CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Tôn Nữ Hải Âu (Chủ nhiệm)

DHH06-04

Nghiên cứu cách thức ứng phó của hộ nghèo với nghèo đói ở vùng ven phá Tam Giang tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Đức Tính (Chủ nhiệm), Mai Chiếm Tuyến, Võ Việt Hùng

DHH06-02

Ảnh hưởng của tình trạng manh mún đất đai đến sản xuất lúa ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Xuân Hùng (Chủ nhiệm), Phan Thị Kim Tuyến, Mai Chiếm Tuyến