Dữ liệu đề tài

DHH2021-06-104

Nghiên cứu ảnh hưởng của đất đai manh mún đến an ninh lương thực của các nông hộ ở vùng duyên hải miền Trung.

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thái Phán (Chủ nhiệm), Trương Quang Dũng, Nguyễn Đức Kiên, Đinh Thị Kim Oanh, Trần Công Dũng

DHH2023-06-120

Nghiên cứu sự chấp nhận của giới trẻ đối với ứng dụng chatbot trong lĩnh vực dịch vụ

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Khoa Quản trị Kinh doanh
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Thị Thuý Đạt (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Phát, Hồ Thị Hương Lan, Nguyễn Thị Phương Thảo, Bùi Thị Thanh Nga

DHH2023-06-133

Trải nghiệm của sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đối với giáo dục đại học ngành Marketing

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Khoa Quản trị Kinh doanh
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Hồ Thị Hương Lan (Chủ nhiệm), Lê Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thuý Đạt, Tống Viết Bảo Hoàng, Hoàng Việt Hạnh Nguyên, Hoàng Long

DHH2023-06-128

Tác động của hình thức hợp đồng sản xuất lúa hữu cơ đến hiệu quả kinh tế của các nông hộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Huỳnh Bảo Châu (Chủ nhiệm), Bùi Dũng Thể, Nguyễn Hoàng Diễm My, Trần Huỳnh Quang Minh, Phạm Thị Thanh Xuân, Hoàng Bảo Đức

DHH2023-06-137

XÂY DỰNG MÔ HÌNH HUẤN LUYỆN MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI ĐI XUYÊN QUA CÁC CHƯỚNG NGẠI VẬT CÓ DẠNG HÌNH HỌC CƠ BẢN

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Hữu Trung (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Minh Hương, Nguyễn Đình Hoa Cương, Hồ Quốc Dũng, Lê Thị Quỳnh Liên, Nguyễn Đăng Bình

DHH2023-06-134

Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương và khả năng thích ứng các cú sốc đối với sinh kế của người dân ở vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Minh Trí (Chủ nhiệm), Lê Thanh An, Lê Anh Quý, Nguyễn Công Định, Nguyễn Đức Kiên

DHH2023-06-130

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thực thi hợp đồng trong sản xuất lúa tại tỉnh An Giang

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Mai Chiếm Tuyến (Chủ nhiệm), Phạm Xuân Hùng, Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Văn Toàn

DHH 2023-06-131

Nghiên cứu sinh kế của hộ nông dân vùng ven thành phố Huế trong bối cảnh gia tăng quá trình đô thị hóa (Đang thực hiện)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Phòng Tổ chức - Hành chính
Người tham gia: Nguyễn Quang Phục (Chủ nhiệm)

DHH 2015 - 06 – 37

Hiệu quả kinh tế sản xuất hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Phạm Thị Thanh Xuân (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Lạc

DHH

Nghiên cứu tác động kinh tế của COVID-19 đến du lịch Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Hòa (Chủ nhiệm)

DHH2021-06-111

Thúc đẩy hành vi hướng đến môi trường của người lao động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Trọng Hùng (Chủ nhiệm), Hoàng La Phương Hiền, Trần Hoàng, Nguyễn Uyên Thương, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Minh Hương, Phạm Tấn Nhật, Nguyễn Ánh Dương