Dữ liệu đề tài

DHH2024-06-

Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai trong bối cảnh toàn cầu hóa

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Võ Việt Hùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Lê Hiệp, Phạm Xuân Hùng, Phan Văn Hòa, Lê Thanh An, Hoàng Thị Kim Tuyến

DHH2024-06

Đánh giá tác động đa chiều của du lịch dựa vào cộng đồng tại vùng miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Lê Hiệp (Chủ nhiệm), Đào Duy Minh, Lê Thanh An, Lê Ngọc Lưu Quang, Phạm Xuân Tuân

DHH2024-06-144

Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ bán lẻ trực tuyến dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo đến ý định mua sắm của khách hàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Bùi Thị Thanh Nga (Chủ nhiệm), Hoàng Trọng Hùng, Trần Hà Uyên Thi, Nguyễn Thị Thuý Đạt (Thư ký)

DHH2024-06-150

Phân tích và dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam thực hiện cam kết cắt giảm phát thải khí nhà kính

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Thị Liễu (Chủ nhiệm), Hồ Trọng Phúc, Phạm Xuân Hùng, Trần Văn Hòa, Trần Hạnh Lợi

DHH2024-06-139

Ảnh hưởng của Digital Marketing đến sự lựa chọn cơ sở lưu trú của du khách: Trường hợp nghiên cứu tại các cơ sở lưu trú 5 sao trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Phòng Đào tạo Đại học - Công tác sinh viên
Người tham gia: Tống Viết Bảo Hoàng (Chủ nhiệm), Hoàng Việt Hạnh Nguyên, Phạm Xuân Hùng, Lê Thị Phương Thanh, Lê Thị Phương Thảo

DHH2024-06-140

Nghiên cứu hiểu biết tài chính cá nhân và ý định khởi nghiệp của thế hệ gen Z tại thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Nhật Quang (Chủ nhiệm), Lê Tô Minh Tân, Hoàng Hạnh Nguyên, Trần Thị Bích Ngọc

DHH2024-06-151

Nghiên cứu sự chuyển dịch sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu của các cộng đồng dân cư vùng miền núi tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Đào Duy Minh (Chủ nhiệm), Mai Chiếm Tuyến, Nguyễn Lê Hiệp, Trần Công Dũng, Lê Thanh An, Nguyễn Trung Kiên

DHH2021-06-104

Nghiên cứu ảnh hưởng của đất đai manh mún đến an ninh lương thực của các nông hộ ở vùng duyên hải miền Trung.

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thái Phán (Chủ nhiệm), Trương Quang Dũng, Nguyễn Đức Kiên, Đinh Thị Kim Oanh, Trần Công Dũng

DHH2023-06-120

Nghiên cứu sự chấp nhận của giới trẻ đối với ứng dụng chatbot trong lĩnh vực dịch vụ

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Khoa Quản trị Kinh doanh
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Thị Thuý Đạt (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Phát, Hồ Thị Hương Lan, Nguyễn Thị Phương Thảo, Bùi Thị Thanh Nga

DHH2023-06-133

Trải nghiệm của sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đối với giáo dục đại học ngành Marketing

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Khoa Quản trị Kinh doanh
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Hồ Thị Hương Lan (Chủ nhiệm), Lê Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thuý Đạt, Tống Viết Bảo Hoàng, Hoàng Việt Hạnh Nguyên, Hoàng Long