Dữ liệu đề tài

DHHC

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự phát triển ngành du lịch ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồ Minh Trang

DHH/TRID-2008

Nghiên cứu năng lực cạnh tranh nông sản chủ yếu ở miền Trung

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mai Văn Xuân, Trần Văn Hòa, Bùi Dũng Thể

DHH2021-06-101

Đảm bảo an sinh xã hội của người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Phạm Thị Thương (Chủ nhiệm)

DHH2016-06-40

Nghiên cứu giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài chính - Ngân hàng
Người tham gia: Phan Khoa Cương (Chủ nhiệm), Hồ Thị Hương Lan, Lê Hoàng Anh, Phạm Quốc Khang, Lê Tô Minh Tân

DHH

Đảm bảo an sinh xã hội của người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Thương (Chủ nhiệm), Phan Vũ Quang, Đặng Thị Yến

DHH2021-06-104

Nghiên cứu ảnh hưởng của đất đai manh mún đến an ninh lương thực của các nông hộ ở vùng duyên hải miền Trung.

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thái Phán (Chủ nhiệm), Trương Quang Dũng, Nguyễn Đức Kiên, Đinh Thị Kim Oanh, Trần Công Dũng

DHH

Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng trực tuyến ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài chính - Ngân hàng
Người tham gia: Phạm Phương Trung, Lê Tô Minh Tân (Chủ nhiệm), Lê Viết Giáp, Nguyễn Hồ Phương Thảo

DHH

NHẬN DIỆN CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Nguyễn Quốc Tú, Đào Nguyên Phi

DHH2019_06_69

Nghiên cứu chuỗi giá trị một số nông sản chủ yếu của các hộ nông dân tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Dương Thị Tuyên (Chủ nhiệm)