Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0251-4184

On Segre Bound for the Regularity Index of Fat Points in P^2,

Acta Mathematica Vietnamica, 1999
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN, Toán học cơ bản
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Văn Thiện
Liên kết: http://journals.math.ac.vn/acta/pdf/9901075.pdf

Tổng hợp và chuyển hóa một số xeton α, β-không no từ 3- formylindol và các o-hidroxiaxetophenon

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 1997
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Lan, Phan Văn Cư

Tổng hợp một vài hợp chất indolylbenzoxazol và indolylbenzimidazol

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 1996
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Lan, Nguyễn Đức Khanh

Tổng hợp các hợp chất loại bis-[2-(indolyl-3)-4-(indolyl-3)-vinylquinolin]

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 1995
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Lan, Đặng Như Tại

Tổng hợp một vài hợp chất tương tự Flavon, có chứa nhân indol

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 1994
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Lan, Phạm Trí Hiếu

Sự tính toán mật độ electron theo phương pháp \"MO-Huckel\" của một số phân tử azometin dãy indol

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 1992
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Lan, Nguyễn Minh Thảo