Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Động học và các tham số nhiệt động của quá trình hấp phụ Zn(II) trong nước lên zeolit 4A tổng hợp từ tro trấu

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2011
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Ngọc Tuyền (Chính), Nguyễn Đức Vũ Quyên, Hồ Thị Yến

Nghiên cứu khả năng hấp phụ NH4+ trong nước của zeolite 4A tổng hợp từ cao lanh A Lưới - Thừa Thiên Huế

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2011
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Ngọc Tuyền (Chính), Lê Thị Mỹ Hạnh

Nghiên cứu tổng hợp chất màu xanh CoxMg1-xAl2O4 cho gốm sứ

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2011
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Ngọc Tuyền (Chính), Nguyễn Vinh Thanh

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano TiO2 từ bột titania công nghiệp bằng phương pháp axit sulfuric

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Ngọc Tuyền, Trần Minh Ngọc, Nguyễn Hoàng Lương Ngọc

Tổng hợp gốm La1-xSrxMnO3 bằng phương pháp đồng kết tủa và khảo sát tính chất điện

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Thị Hoàng Oanh, Trần Minh Ngọc, Trần Ngọc Tuyền

Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang pha tạp Europi và Neodim

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

Nghiên cứu chức năng hoá vật liệu mao quản trung bình MCM-41 với 3-mercaptopropyltrimetoxysilan bằng phương pháp trực tiếp

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Dũ, Phạm Đình, Nguyễn Thùy Phương, Trần Xuân Mậu, Đinh Quang Khiếu, Trần Thái Hòa

So sánh hoạt tính cảm biến khí etanol của hai loại vật liệu nano oxit thiếc có cấu trúc đa chiều 1-3 urchin và 0-3 cầu xốp

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Thị Hòa, Hiếu, Nguyễn Văn, Đinh Quang Khiếu, Trần Thái Hòa

Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang pha tạp europi và neodym.

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

Nghiên cứu tổng hợp glutamat neodym làm phân bón vi lượng.

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Zn (II) của zeolit 4A tổng hợp từ tro trấu

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Ngọc Tuyền, Nguyễn Đức Vũ Quyên

2043-6262

The effect of TiO2 nanotubes on the sintering behavior and properties of PZT ceramics.

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2011
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trương Văn Chương, Quang Tien Dung Le, and Phuong Anh Do.