Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu điều chế và hoạt tính quang xúc tác nano TiO2 pha tạp neodym

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính), , Trần Thị Lệ Huyền

Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang trên nền LaPO4 pha tạp Eu(III)

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính), , Lê Minh Tiến

Nghiên cứu tổng hợp nano CeO2 bằng phương pháp sol-gel và thử khả năng quang xúc tác

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính), , Nguyễn Thị Trang

"The theoretical study on Nickel(II) amide complexes of carbone and carbene: New suggested molecules as fertilizer for plants"

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính), Huỳnh Thị Phương Loan, Lê Thị Hòa, Trần Thái Hòa, Trần Dương, Võ Văn Tân, Đặng Tấn Hiệp, Phạm Văn Tất, Dương Tuấn Quang

Theory of photon-electron interaction in single-layer graphene sheet

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2015
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Bích Hà (Chính), Nguyễn Văn Hiệu, Bùi Đình Hợi, Lê Thị Thu Phương

1943-0779

Public diplomacy: Why it is rudimentary yet relevant to Vietnam's politics

Asian Politics and Policy, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lâm Vũ (Chính)

2331-186X

Management of foreign language anxiety: Insiders’ awareness and experiences

Cogent Education, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Thị Thu Trang (Chính), Karen Moni

1462-3943

Being and becoming an intercultural doctoral student: reflective autobiographical narratives

Reflective Practice, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phạm Hòa Hiệp
Liên kết: http://dx.doi.org/10.1080/14623943.2015.1023276

″Ab initio Intermolecular Potential Energy Surface and Calculation of Second Virial Coefficients for the Cl2-Cl2 Dimer″

Smart Science, 2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thành Được, Nguyễn Thị Ái Nhung, Trần Dương, Phạm Văn Tất

Hợp chất lignan glycosid mới từ cây bù dẻ râu Uvaria fauveliana

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2014
Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài

0144-3585

An empirical analysis of intra industry trade in manufactures between Korea and ASEAN

Journal of Economic Studies, 2014
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Thanh Hoàn (Chính), Jeong Ji Young