Dữ liệu đề tài

QT-DA

Livestock and aquaculture

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Đình Phùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Xuân Bả, Nguyễn Hải Quân, Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Văn Huy, Hoàng Nghĩa Mạnh, Phạm Hữu Tỵ

DHH2011-02-04

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÁ NÂU (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) LÀM CƠ SỞ CHO NUÔI THƯƠNG PHẨM TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Hoàng Nghĩa Mạnh (Chủ nhiệm), Trần Thị Thu Sương, Phạm Thị Phương Lan, Nguyễn Tử Minh