Dữ liệu đề tài

DHH2016-06-40

Nghiên cứu giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài chính - Ngân hàng
Người tham gia: Phan Khoa Cương (Chủ nhiệm), Hồ Thị Hương Lan, Lê Hoàng Anh, Phạm Quốc Khang, Lê Tô Minh Tân

DHH

Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng trực tuyến ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài chính - Ngân hàng
Người tham gia: Phạm Phương Trung, Lê Tô Minh Tân (Chủ nhiệm), Lê Viết Giáp, Nguyễn Hồ Phương Thảo