Dữ liệu đề tài

B2022-ĐHH-16

Xây dựng và phát triển mô hình ngân sách carbon thích hợp cho việc quản lý rừng Việt Nam dựa trên mô hình CBM-CFS3

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Thùy Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Phúc Khoa, Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Thanh Đức, Phạm Gia Tùng, Lê Thái Hùng, Nguyễn Trung Hải, Lê Đình Huy

CS-DT

Quy hoạch phát triển cây ăn quả ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Văn Đức (Chủ nhiệm), Phạm Gia Tùng, Nguyễn Trung Hải, Trần Thị Ánh Tuyết, Châu Võ Trung Thông, Đỗ Đình Thục, Vũ Tuấn Minh, Nguyễn Đình Thi, Lã Thị Thu Hằng

DHH2020-02-138

ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MỜ FUZZY VÀ AHP ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA MỘT SỐ CÂY TRỒNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Phạm Gia Tùng (Chủ nhiệm), Trần Thị Minh Châu (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hải, Trần Trọng Tấn, Lê Đình Huy, Lê Ngọc Phương Quý, Trịnh Ngân Hà

DHH2020-17-01

Bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch sinh thái tại vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Khoa Quốc tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quốc tế
Người tham gia: Đỗ Trung Đông (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Phạm Gia Tùng, Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Thới Trung, Lê Thanh An

QT-DAACCCU,NICHE/VNM/105

ESTABLISH A MECHANISM FOR EQUITABLE SHARING OF IRRIGATION WATER FOR PADDY FIELDS IN DAI LOC DISTRICT, QUANG NAM PROVINCE

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Huỳnh Văn Chương (Chủ nhiệm), Phạm Hữu Tỵ, Trần Thị Phượng, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Dương Quốc Nõn, Nguyễn Bích Ngọc, Phạm Gia Tùng

CS-DT 2014

Ứng dụng phần mềm TMV.Map để xây dựng và quản lý hồ sơ địa chính

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Gia Tùng (Chủ nhiệm)

DHH2014 – 02 - 42

Nghiên cứu thực trạng thoái hóa đất sản xuất nông nghiệp ở xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Phượng (Chủ nhiệm), Nguyễn Bích Ngọc, Lê Quỳnh Mai, Phạm Gia Tùng, Lê Đình Huy