Dữ liệu đề tài

TTH.2022-KC.05

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh vật trong xây dựng mô hình canh tác rau hữu cơ quy mô nông trại tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Lương (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Lộc, Lê Công Tuấn, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Hoàng Tuệ, Nguyễn Quang Đức Tiến, Trần Thị Xuân Phương, Trần Đăng Khoa

QT-DA

Tạo ra lượng bù đắp các-bon có thể đo lường và xác minh thông qua việc áp dụng các thực hành nông nghiệp bền vững trong sản xuất lúa

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Đăng Hòa (Chủ nhiệm), Trần Đăng Khoa, Trần Thị Xuân Phương, Trần Thị Hoàng Đông, Hoàng Trọng Nghĩa, Hoàng Văn Sỵ, Nguyễn Thị Dung

B2024-DHH-09

Nghiên cứu hiệu quả của cacbon nano được chế tạo từ tiền chất tự nhiên trong canh tác một số cây trồng theo tiêu chuẩn VietGAP

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Thị Xuân Phương (Chủ nhiệm), Trần Đăng Hòa, Lê Xuân Diễm Ngọc, Trần Đăng Khoa, Ngô Khoa Quang, Thái Thị Huyền, Nguyễn Nữ Cẩm Ly

QT-DA

Generate measurable and verified carbon offsets through the adoption of sustainable agriculture practices for rice farming

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Đăng Hòa (Chủ nhiệm), Hoàng Trọng Nghĩa, Trần Thị Xuân Phương, Trần Đăng Khoa, Trần Thị Hoàng Đông, Hoàng Văn Sỵ, Nguyễn Thị Dung

CS-DT

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Auxin (IAA, IBA, NAA) đến giâm hom chè (Camellia sinensis).

Lĩnh vực: Cây công nghiệp và cây thuốc
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trần Đăng Khoa (Chủ nhiệm), Trần Thị Xuân Phương, Phùng Lan Ngọc

CS-DT

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số cây trồng tiềm năng trong quản lý sâu hại rau cải theo hướng công nghệ sinh thái tại Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Nguyễn Thị Giang (Chủ nhiệm), Trần Thị Hoàng Đông, Trần Thị Xuân Phương