Dữ liệu đề tài

DHH2020-02-137

Bảo tồn và phát triển vền vững quẩn thể Rau sắng (Melientha suavis Pierre) tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Tài nguyên rừng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Trần Minh Đức (Chủ nhiệm), Lê Thái Hùng, Phạm Thành, Trần Nam Thắng, Phan Công Sanh, Nguyễn Thị Thương, Hồ Đăng Nguyên

504-05.2016.08

Khả năng thích ứng về sinh kế của nhóm hộ cư dân ven biển trước biến đổi khí hậu (Nghiên cứu cộng đồng tại Thừa Thiên Huế)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Hồng, Lê Đức Ngoan, Trần Nam Thắng, Nguyễn Thị Mỹ Vân, Lê Thị Hoa Sen, Bùi Thị Minh Hà

B2014-DHH-119

Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Xáo tam phân Khánh Hòa tại các tỉnh phía Bắc Trung Bộ làm dược liệu

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Nam Thắng (Chủ nhiệm), Trương Thị Bích Phượng, Trần Minh Đức, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Hợi

QT-DAGCP/VIE/035/ITA

Dự án Nông Lâm kết hợp định hướng thị trường tại tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Viết Tình, Phạm Cường, Trần Nam Thắng, Dương Văn Thành