Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2320 – 8694

Isolation and determination of Vibrio spp. pathogen from Sciaenops ocellatus suffering from hemorrhagic disease under cage culture in Vietnam

Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, 2022
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Phạm Thị Hải Yến (Chính), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính)
Liên kết: http://dx.doi.org/10.18006/2022.10(2).405.415

ISSN (Online) 2615-9732

Khả năng kháng khuẩn của cao chiết Diệp hạ châu (Phyllanthus amarus) đối với vi khuẩn Vibrio alginolyticus gây bệnh xuất huyết trên cá Hồng mỹ (Sciaenops ocellatus)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ, 2021
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến (Chính), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Anh Hiếu, Nguyễn Quang Linh (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijtt.v130i2A

Genbank: Vibrio alginolyticus strain YHTH7 16S ribosomal RNA gene, partial sequence.

Gen bank, 2021
Lĩnh vực: Sinh học biển và nước ngọt
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến (Chính), Nguyễn Quang Linh (Chính)
Liên kết: https://submit.ncbi.nlm.nih.gov/subs/?search=SUB8088865

1859-4581

Đánh giá tình hình nhiễm bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) ở tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Quang Khánh Vân, Phạm Thị Hải Yến, Hoàng Tấn Quảng, Hồ Thị Tùng, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

1859-4581

Hiện trạng nuôi cá lồng và tình hình xuất hiện bệnh trên một số đối tượng cá nước lợ - mặn có giá trị kinh tế nuôi tại Thừa Thiên - Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến, Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

pISSN 1859-1338; eISSN 2615-9678

HOẠT TÍNH KHÁNG VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TRÊN TÔM CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) CỦA CÂY CHÓ ĐẺ THÂN XANH (Phyllanthus amarus) VÀ CHẾ PHẨM EM5

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: ACI
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Hoàng Thị Ngọc Hân, Trần Vinh Phương
Liên kết: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v128i1E.5440