Dữ liệu đề tài

DHH2020-02-136

Nghiên cứu sản xuất kem có khả năng kháng khuẩn gây bệnh viêm vú ở bò từ nano Ag có bổ sung Curcumin

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ NANO
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Thị Kim Anh (Chủ nhiệm), Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phạm Thị Thảo Hiền

DHL.2022-NH-09

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống hoa huệ mưa (Zephyranthes Carinata Herb) tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Lã Thị Thu Hằng (Chủ nhiệm), Trần Thị Triêu Hà, Thái Thị Huyền

DHL2022-CK-08

Điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kĩ thuật cuả tường xây bằng gạch Xi măng – cốt liệu không nung trong công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Đào Văn Phú

DHL2022-CK-06

Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc điểm nguyên liệu vỏ trấu đến hiệu suất tổng hợp Silica trong quá trình nhiệt phân than sinh học

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Đào Văn Phú (Chủ nhiệm)

CS-DT

Tìm hiểu tình hình sâu bệnh hại cây Keo lai giai đoạn rừng trồng trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP, Quản lý và bảo vệ rừng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Thị Thương (Chủ nhiệm), Hồ Đăng Nguyên

CS-DT. DHNL2022-NH-05

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống tre lấy măng tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Đặng Văn Sơn (Chủ nhiệm), Lê Khắc Phúc, Trần Minh Quang

CS-DT. DHL2022-NH-04

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cây giống và hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống măng vót (Schizostachyum aciculare)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Lê Khắc Phúc (Chủ nhiệm), Đặng Văn Sơn, Trần Minh Quang

DHL2022-CNTY

khảo sát tỷ lệ nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở dê nuôi tại các nông hộ xã Hồng Kim, thị trấn A Lưới, Thừa Thiên Huế và đánh giá hiệu quả của thuốc tẩy Ivermectin

Lĩnh vực: Y học thú y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Trần Thị Na, Hoàng Chung, Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Chủ nhiệm)

DHL2022-LN-03

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến sinh trưởng và chất lượng rừng trồng Dầu rái (Dipterocarpus alatus) tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Hoàng Văn Dưỡng (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Phong

DHL2022-LN-06

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý diện tích rừng do UBND xã quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Duy Phong (Chủ nhiệm), Lê Thị Thu Hà (LN), Hoàng Văn Dưỡng