Dữ liệu đề tài

NN.DA2006-DHH03-15

Quan hệ đối ngoại của Xiêm từ 1782 - 1851

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Chương

B2006-DHH03-14

Nghiên cứu pháp luật dân sự và tố tụng Triều Nguyễn (1802 - 1884)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Công Bá

B2006-DHH03-13

Sử dụng tài liệu lịch sử thành văn Thừa Thiên Huế trong dạy học lịch sử Việt Nam (1930-1954) ở Trường THPT (Ban Khoa học xã hội & Nhân văn)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thành Nhân

B2006-DHH03-12

Phong trào đô thị Miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1954-1960

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung

B2006-DHH03-10

Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh lớp 10 trong các giờ học ngữ văn theo định hướng tích hợp

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hữu Phong

B2006-DHH03-08

Tiểu thuyết Việt Nam từ 1986-2005 - Diện mạo và đặc điểm

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Hường

NN.DA2006-DHH03-07

Hình thành và phát triển các khái niệm trong phần sinh thái học ở trường THPT

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Thị Dạ Thủy

B2006-DHH09-06

Nghiên cứu tổng hợp và khảo nghiệm phân bón vi lượng và đất hiếm làm tăng năng suất, chất lượng một số cây ăn quả có giá trị kinh tế cao ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

B2006-DHH03-05

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật liệu mao quản trung bình Me-MCM- 41

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khoái

B2006-DHH03-03

Kỳ dị của các đường cong, mặt đại số và các bất biến của chúng

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Chánh Tú

B2006-DHH03-02

Chỉ số chính quy của vành phân bậc liên kết ứng với iđêan tham số

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Huy Linh

B2006-DHH03-01

Đặc trưng của QF, PF vành thông qua các môđun nội xạ và các mở rộng của nội xạ

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thuyết