Dữ liệu đề tài

844.33.NV02.ĐHH.33-20

Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức chính trị - xã hội

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo
Người tham gia: Trương Quý Tùng (Chủ nhiệm), Hoàng Kim Toản, Phạm Thế Sơn, Nguyễn Văn Huân, Trần Vinh Phương, Lê Thị Sương, Nguyễn Phước Vinh, Nguyễn Thị Thu Thủy

DHH2014-01-60

Phân tích các dòng ni Nitơ, Phốtpho trong chất thải sinh hoạt tại thành phố Huế và đề xuất giải pháp quản lý

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tuấn, Phạm Khắc Liệu, Đặng Thị Thanh Lộc, Hoàng Thị Mỹ Hằng, Nguyễn Ngọc Trúc Ngân, Trương Quý Tùng (Chủ nhiệm)

B2010-DHH01-90

Nghiên cứu sử dụng khoáng sét làm phụ gia cho vật liệu siêu hấp thụ điều chế từ axit acrylic và tinh bột sắn

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Quý Tùng

CS-DT31/QĐ-NCCA

Nghiên cứu xử lý loại nitơ trong nước rỉ rác đã qua xử lý giảm COD bằng quá trình sinh học trên cơ sở Anammox

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Khắc Liệu (Chủ nhiệm), Dương Thành Chung, Trương Quý Tùng, Trịnh Thị Giao Chi, Đặng Thị Thanh Lộc, Phương, Lê Công Nhất