Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0866-7144

Tổng hợp tấm nano Co3O4 sử dụng glucomannan làm chất định hướng cấu trúc

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Lâm Sơn (Chính), Nguyễn Vĩnh Phú, Lê Trung Hiếu, Đặng Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Văn Thi

Online ISSN: 2572-8288; Print ISSN: 2525-2321

Theoretical exploitation of donor-acceptor ability in low-valent group-14 elements complexes [E(PPh3)2-SiH2]2+ (E=C–Pb) using energy decomposition analysis

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Huỳnh Thị Phương Loan, Hoàng Văn Đức, Dương Tuấn Quang, Vo Thanh Cong, Pham Van Tat, Nguyen Tien Trung, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.201900078

Online ISSN:2572-8288; Print ISSN: 0866-7144

Coordination complexes of slightly bulky carbone with Group-13 diyls: Structure and Bonding analysis

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính), Huỳnh Thị Phương Loan, Hoàng Văn Đức, Dương Tuấn Quang, Phạm Văn Tất, Phan Tứ Quý

Online ISSN: 2572-8288; Print ISSN: 2525-2321

An insight QSPR-based prediction model for stability constants of metal-thiosemicarbazone complexes using MLR and ANN methods

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Thị Ái Nhung, Phạm Văn Tất

Online ISSN:2572-8288; Print ISSN: 0866-7144

Calculations of the density and glass transition temperature Tg of oxide glasses CaO-Al2O3-SiO2 and Na2O-B2O3-SiO2 using QCPR model

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Ái Nhung, Phạm Văn Tất, Phạm Nữ Ngọc Hân, Nguyễn Minh Quang

Online ISSN:2572-8288; Print ISSN: 0866-7144

Study on synthesis of CdMoO4/GO/C3N4 photocatalytic material by direct method

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phùng Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Ái Nhung, Nguyễn Lê Mỹ Linh, Hoàng Văn Đức

Nghiên cứu khả năng hấp phụ các ion Fe3+, Ni2+, Co2+ của than dừa biến tính và thử nghiệm xử lý nước thải công nghiệp

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Đình Luyện, Ngô Văn Tứ, Hà Thùy Trang, Lê Thị Nhi

ISSN 2073-445X (ISI/Scopus)

Multi-Criteria Decision Analysis for the Land Evaluation of Potential Agricultural Land Use Types in a Hilly Area of Central Vietnam

LAND, 2019
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Ronja Herzberg, Tung Gia Pham (Chính), Martin Kappas, Daniel Wyss, Chau Thi Minh Tran
Liên kết: https://www.mdpi.com/2073-445X/8/6/90

2233-8233

Does conventional freezing affect sperm DNA fragmentation?

Clinical and Experimental Reproductive Medicine, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Nguyễn Thị Thái Thanh, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Tâm An, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành
Liên kết: https://doi.org/10.5653/cerm.2019.46.2.67

0966-7144

WITHANOLIDES FROM THE WHOLE PLANT OF PHYSALIS ANGULATA AND THEIR ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITIES

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Dang Thi Ngoc Hoa, Pham Hai Yen (Chính), Le Canh Viet Cuong, Ton That Huu Dat, Dinh Thi Quy Thuy, Nguyen Thi Cuc , Duong Thi Hai Yen, Do Thi Thao, Hoang Le Tuan Anh

2373-8731

Risk of Corneal Graft Rejection After High-risk Keratoplasty Following Fine-needle Vessel Coagulation of Corneal Neovascularization Combined With Bevacizumab: A Pilot Study

TRANSPLANTATION DIRECT, 2019
Lĩnh vực: Nhãn khoa. Bệnh mắt
Danh mục: ESCI
Tác giả: Deniz Hos (Chính), Viet Nhat Hung Le, Martin Hellmich, Sebastian Siebelmann, Sigrid Roters, Bjoern O. Bachmann, Claus Cursiefen
Liên kết: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6511442/

Online ISSN:2572-8288; Print ISSN: 0866-7144

Novel QSPR modeling of stability constants of complexes between metal ions with thiosemicarbazones using MLR and ANN methods

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Minh Quang, Trần Xuân Mậu, Nguyễn Thị Ái Nhung, Phạm Văn Tất