Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1687-9805

Determination of Chromium in Natural Water by Adsorptive Stripping Voltammetry Using In Situ Bismuth Film Electrode

Journal of Environmental and Public Health, 2020
Lĩnh vực: Hóa phân tích
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Huệ (Chính), Nguyễn Văn Hợp, Hoàng Thái Long (Chính), Nguyễn Hải Phong, Trần Hà Uyên, Lê Quốc Hùng, Nguyễn Nhi Phương
Liên kết: https://doi.org/10.1155/2020/1347836

2525-2321 (Print) 2572-8288 (Online)

Insight prediction of receptor binding activity of a set of benzamide derivatives using hybrid QSAR models: GA-MLR and GA-SVR

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phạm Văn Tất, Nguyễn Thị Ái Nhung

2229-8932

Assessment of Information Technology Use Competence for Teachers: Identifying and Applying the Information Technology Competence Framework in Online Teaching

Journal of Technical Education and Training, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Minh Tiến, Thanh Chi Phan, Thanh T. N.
Liên kết: https://doi.org/10.30880/jtet.2020.12.01.016

Online ISSN: 2572-8288; Print ISSN: 2525-2321

Diagram of vapor-liquid equilibria for n-pentane using hybrid Gibbs ensemble Monte Carlo simulation

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính), Phạm Văn Tất (Chính)

1066-4807

Perceived parenting styles and emotional intelligence among adolescents in Vietnam

Family Journal, 2020
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (Chính), Thach Tran, Trần Thị Tú Anh, Jane Fisher, TA Nguyen
Liên kết: https://doi.org/10.1177/1066480719896558

2408-6851

Adoption of Mobile Phone for Marketing of Cereals by Smallholder Farmers in Quang Dien District of Vietnam

Journal of Agricultural Extension, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)
Liên kết: https://www.ajol.info/index.php/jae/article/view/192816

0138-4821

On the Regularity of the Monomial Point of a Border Basis Scheme

Beitrage zur Algebra und Geometrie, 2020
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Ngọc Long, Martin Krezer, Bilge Sipal
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s13366-019-00482-7

1757-4323

Antecedents of work readjustment of professional returnees: evidence from Vietnam (Q2)

Asia-Pacific Journal of Business Administration, 2020
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hoàng Trọng Hùng (Chính), Hồ Thị Thúy Nga
Liên kết: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/APJBA-05-2019-0118/full/html