Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0866-7144

An experimental and computational study of antioxidant activity of N-phenylthiourea and N-phenylselenourea analogues

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Đinh Quý Hương (Chính), Trần Dương, Phạm Cẩm Nam
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.201900091

0866-7144

Extraction optimization of Ophiocordyceps sobolifera polysaccharides with antioxidant activities

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Văn Khoa (Chính), Lê Trung Hiếu, Lê Lâm Sơn, Trịnh Tam Kiệt, Trần Thị Văn Thi (Chính)

0866-7144

Tổng hợp tấm nano Co3O4 sử dụng glucomannan làm chất định hướng cấu trúc

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Lâm Sơn (Chính), Nguyễn Vĩnh Phú, Lê Trung Hiếu, Đặng Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Văn Thi

Online ISSN: 2572-8288; Print ISSN: 2525-2321

Theoretical exploitation of donor-acceptor ability in low-valent group-14 elements complexes [E(PPh3)2-SiH2]2+ (E=C–Pb) using energy decomposition analysis

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Huỳnh Thị Phương Loan, Hoàng Văn Đức, Dương Tuấn Quang, Vo Thanh Cong, Pham Van Tat, Nguyen Tien Trung, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.201900078

1464-5211

Bridging to Mathematical Modelling: Vietnamese students’ response to different levels of authenticity in contextualized tasks

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Dũng (Chính), Tạ Thị Minh Phương

Online ISSN:2572-8288; Print ISSN: 0866-7144

Coordination complexes of slightly bulky carbone with Group-13 diyls: Structure and Bonding analysis

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính), Huỳnh Thị Phương Loan, Hoàng Văn Đức, Dương Tuấn Quang, Phạm Văn Tất, Phan Tứ Quý

Online ISSN: 2572-8288; Print ISSN: 2525-2321

An insight QSPR-based prediction model for stability constants of metal-thiosemicarbazone complexes using MLR and ANN methods

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Thị Ái Nhung, Phạm Văn Tất

Online ISSN:2572-8288; Print ISSN: 0866-7144

Calculations of the density and glass transition temperature Tg of oxide glasses CaO-Al2O3-SiO2 and Na2O-B2O3-SiO2 using QCPR model

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Ái Nhung, Phạm Văn Tất, Phạm Nữ Ngọc Hân, Nguyễn Minh Quang

Online ISSN:2572-8288; Print ISSN: 0866-7144

Study on synthesis of CdMoO4/GO/C3N4 photocatalytic material by direct method

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phùng Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Ái Nhung, Nguyễn Lê Mỹ Linh, Hoàng Văn Đức

Nghiên cứu khả năng hấp phụ các ion Fe3+, Ni2+, Co2+ của than dừa biến tính và thử nghiệm xử lý nước thải công nghiệp

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Đình Luyện, Ngô Văn Tứ, Hà Thùy Trang, Lê Thị Nhi

2045-9831

Synthesis and characterization of silica nanoparticles from Vietnam

Nanomaterials and Energy, 2019
Lĩnh vực: VẬT LÝ, Các vật liệu nano
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Đại Vương
Liên kết: https://doi.org/10.1680/jnaen.18.00012

ISSN 2073-445X (ISI/Scopus)

Multi-Criteria Decision Analysis for the Land Evaluation of Potential Agricultural Land Use Types in a Hilly Area of Central Vietnam

LAND, 2019
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Ronja Herzberg, Tung Gia Pham (Chính), Martin Kappas, Daniel Wyss, Chau Thi Minh Tran
Liên kết: https://www.mdpi.com/2073-445X/8/6/90