Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Tổng hợp vật liệu xúc tác quang CdMoO4/GO/C3N4 bằng Phương pháp gián tiếp

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Minh Quốc, Võ Thị Thanh Châu, Hoàng Văn Đức (Chính)

Online ISSN:2572-8288; Print ISSN: 0866-7144

Carbone complexes with Molybdenum pentacarbonyl and Group 13 diyl Mo(CO)5-C(XCp*)2 (X = B – Tl): Structure and nature of chemical bonding

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính), Dương Tuấn Quang, Hoàng Văn Đức, Huỳnh Thị Phương Loan, Phạm Văn Tất, Đặng Tấn Hiệp

Online ISSN:2572-8288; Print ISSN: 2572-8288

Interaction of ethanethiol with carbon dioxide and water: structure, stability and cooperativity

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Dang Cam Tu, Le Minh Thong, Nguyen Le Tuan, Vu Thi Ngan, Nguyễn Thị Ái Nhung, Nguyen Tien Trung (Chính)

Nghiên cứu phát triển điện cực màng bismut in situ cho phương pháp Von-ampe hòa tan anot xung vi phân xác định lượng vết cadimi và chì trong nước tự nhiên

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Mậu Thành, Phan Thị Ngân, Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Văn Hợp

1875-3728

Dynamics of Red River Delta (Vietnam) and Main Problems in Coastal Natural Resource Exploitation

Geography and Natural Resources, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyen Van Cu, Nguyen Thai Son, V. V. Ermoshin, K. S. Ganzei, Dao Dinh Cham, Dao Thi Thao, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyen Quoc Cuong, Nguyen Quang Minh

2639-7315

Pig production System of Ethinic Group in Taranariki

Journal of Veterinary and Animal Research, 2018
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: ESCI
Tác giả: Sokchea H. (Chính), Trần Thị Thu Hồng, Lê Đức Ngoan, Borin K.

0866-7144

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng màng chitosan - ferrite từ tính có cấu trúc quang học

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Đặng Thị Thanh Nhàn (Chính), Lê Lâm Sơn, Lê Quốc Thắng

0350-5596

TIME-STAMP INCREMENTAL CHECKPOINTING AND ITS APPLYING FOR AN OPTIMIZATION OF EXECUTION MODEL TO IMPROVE PERFORMANCE OF CAPE

Informatica-Journal of Computing and Informatics, 2018
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Văn Long (Chính), Eric Renault, Hà Viết Hải, Đỗ Xuân Huyền
Liên kết: http://www.informatica.si/index.php/informatica/article/view/2244/1191

2234-2192

The use of the semi-empirical method to establish a damping model for tire-soil system

Coupled Systems Mechanics, 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Danh mục: ESCI
Tác giả: Đỗ Minh Cường, Nguyễn Thị Ngọc

Online ISSN:2572-8288; Print ISSN: 2525-2321

Structure and property of complexes of group 13 diyl containing subvalent silylone using energy decomposition analysis with natural orbitals for chemical valence

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính), Dương Tuấn Quang, Hoàng Văn Đức, Huỳnh Thị Phương Loan, Phạm Văn Tất, Đặng Tấn Hiệp