Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1726-3255

Some combinatorial characteristics of closure operations

Algebra and Discrete Mathematics, 2019
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng, KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Vũ Đức Thi
Liên kết: https://admjournal.luguniv.edu.ua/index.php/adm/issue/view/69

0866-7144

Nghiên cứu tổng hợp Chitosan - SnO2 có cấu trúc đa cấp: Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian đến hình thái của SnO2

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Đặng Thị Thanh Nhàn (Chính), Lê Quốc Thắng

0020-739X

Bridging to mathematical modelling: Vietnamese students’ response to different levels of authenticity in contextualized tasks

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Dũng (Chính), Nguyễn Thị Duyến, Nguyễn Thị Tân An, Nguyễn Thị Giang Nguyên, Tạ Thị Minh Phương
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0020739X.2019.1648890

Online ISSN: 2572-8288; Print ISSN: 2525-2321

Roles of H2O to hydrogen bonds, structure and strength of complexes of CH3CHS and H2O

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Cúc, Hồ Quốc Đại, Nguyễn Thị Ái Nhung, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Tiến Trung
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.201900075

0866-7144

An experimental and computational study of antioxidant activity of N-phenylthiourea and N-phenylselenourea analogues

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Đinh Quý Hương (Chính), Trần Dương, Phạm Cẩm Nam
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.201900091

0866-7144

Extraction optimization of Ophiocordyceps sobolifera polysaccharides with antioxidant activities

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Văn Khoa (Chính), Lê Trung Hiếu, Lê Lâm Sơn, Trịnh Tam Kiệt, Trần Thị Văn Thi (Chính)

0866-7144

Tổng hợp tấm nano Co3O4 sử dụng glucomannan làm chất định hướng cấu trúc

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Lâm Sơn (Chính), Nguyễn Vĩnh Phú, Lê Trung Hiếu, Đặng Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Văn Thi

Online ISSN: 2572-8288; Print ISSN: 2525-2321

Theoretical exploitation of donor-acceptor ability in low-valent group-14 elements complexes [E(PPh3)2-SiH2]2+ (E=C–Pb) using energy decomposition analysis

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Huỳnh Thị Phương Loan, Hoàng Văn Đức, Dương Tuấn Quang, Vo Thanh Cong, Pham Van Tat, Nguyen Tien Trung, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.201900078

1464-5211

Bridging to Mathematical Modelling: Vietnamese students’ response to different levels of authenticity in contextualized tasks

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Dũng (Chính), Tạ Thị Minh Phương

Online ISSN:2572-8288; Print ISSN: 0866-7144

Coordination complexes of slightly bulky carbone with Group-13 diyls: Structure and Bonding analysis

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính), Huỳnh Thị Phương Loan, Hoàng Văn Đức, Dương Tuấn Quang, Phạm Văn Tất, Phan Tứ Quý

Online ISSN: 2572-8288; Print ISSN: 2525-2321

An insight QSPR-based prediction model for stability constants of metal-thiosemicarbazone complexes using MLR and ANN methods

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Thị Ái Nhung, Phạm Văn Tất