Dữ liệu đề tài

DHH14

Khảo sát nồng độ Lipoprotein – associate phospholipase A2 (Lp-PLA2) máu để dự báo nguy cơ bệnh nhồi máu não.

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tâm (Chủ nhiệm), Nguyễn Phương Thảo Tiên

DHH 2012-03-27

Phát huy tính tich cực của học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam (1954 - 1975) ở trường THPT, (Chương trình chuẩn).

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Hồ (Chủ nhiệm), Trần Thị Hải Lê

DHH2012-7-02

Đào tạo theo học chế tín chỉ tại Đại học Huế - Thực trạng và giải pháp về đổi mới phương pháp dạy của giáo viên và phương pháp học của sinh viên.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tình

DHH2012-01-32

Mỹ học tiếp nhận văn học ở Việt Nam – Lý thuyết và ứng dụng

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thế Hà

DHH2012-01-36

Chính sách việc làm và thu nhập cho thanh niên thành phố Huế sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Doãn Việt

DHH2012-02-23

Đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất thịt xẻ của con lai F1 (lợn rừng x Alíc) và (lợn rừng x Móng Cái)

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Mậu Dũng (Chủ nhiệm), Lê Thị Lan Phương, Nguyễn Minh Hoàn, Lê Xuân Ánh

DHH2012-01-30

Nghiên cứu khả năng ứng phó của cộng đồng với thảm họa tự nhiên ở một số vùng lũ lụt trong các khu vực lịch sử ở Huế.

Lĩnh vực: KỸ THUẬT DÂN DỤNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Quang Huy, Trương Hoàng Phương, Nguyễn Ngọc Tùng, Võ Ngọc Đức

DHH2012-03-05

Tiểu thuyết Việt Nam mười năm đầu thế kỉ XXI – từ lí thuyết hậu hiện đại

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thái Phan Vàng Anh

DHH12 - 03 -32

Đổi mới phương pháp dạy học các nguyên lí, quy luật của Triết học duy vật biện chứng cho sinh viên ở trường đại học

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Vũ Đình Bảy (Chủ nhiệm), Đặng Xuân Điều, Nguyễn Văn Quang