Dữ liệu đề tài

DHH 2020 -07-57

Thực trạng triển khai chính sách sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ giảng dạy (English as a Medium of Instruction) trong các chương trình đào tạo tại một số trường đại học ở Việt Nam

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Nguyễn Văn Huy (Chủ nhiệm), Trương Bạch Lê, Nguyễn Thị Thu Hiền

DHH2023-10-34

Ảnh hưởng của lễ hội địa phương đối với bản sắc cộng đồng: Trường hợp tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Thông tin đại chúng và truyền thông văn hoá -xã hội
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Đoàn Hạnh Dung (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Huế, Dương Thủy Tiên

DHH-2021-07-80

NHẬN THỨC CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN VỀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO KẾT HỢP GIỮA TRỰC TUYẾN VÀ TRỰC TIẾP VÀ THỰC TẾ ÁP DỤNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Cao Thị Xuân Liên (Chủ nhiệm)

DHH2020-04-122

Xây dựng quy trình định danh loài vi khuẩn gây bệnh bằng kỹ thuật giải trình tự đoạn 16S rRNA

Lĩnh vực: Vi sinh vật học y học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Bách (Chủ nhiệm)

DHH2023-06-132

Ảnh hưởng của việc làm phi nông nghiệp đến việc áp dụng công nghệ vào sản xuất lúa ở Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chủ nhiệm), Phạm Xuân Hùng, Lê Nữ Minh Phương, Hoàng Thanh Long, Nguyễn Trần Ngọc Tuấn

DHH2023-03-176

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trịnh Đông Thư (Chủ nhiệm)

DHH2023-10-31

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm thủ công truyền thống Huế của khách du lịch nội địa

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Lê Nam Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Như Phương Anh, Phạm Tiến Sỹ, Nguyễn Anh Toàn

DHH2023-01-209

Nghiên cứu quy hoạch cao độ nền nhằm giảm thiểu ngập lụt tại Khu đô thị mới An Vân Dương, TP Huế.

Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Quốc Thắng (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Thái, Võ Sĩ Châu

DHH

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG CHÍNH THỨC ĐẾN MỨC SỐNG CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH TẠI KHU VỰC NÔNG THÔN VIỆT NAM

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thị Khánh Trang (Chủ nhiệm), Lê Viết Giáp, Phạm Quốc Khang, Trần Thị Bích Ngọc, Hà Ngọc Long

DHH 2023-01-208

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG HỌC CỦA DUNG DỊCH HẠT CACBON NANO ĐƯỢC CHẾ TẠO TỪ QUẢ GẤC

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Lê Xuân Diễm Ngọc (Chủ nhiệm), Ngô Khoa Quang, Đỗ Thanh Tiến, Dụng Thị Hoài Trang, Lê Thị Liên Phương