Dữ liệu đề tài

DHH2014-09-08

Nghiên cứu áp dụng chỉ số đánh giá mức độ tổn thương sinh kế do biến đổi khí hậu ở vùng Ngũ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Quang Cảnh (Chủ nhiệm), Hồ Ngọc Anh Tuấn, Trần Hiếu Quang, Đinh Thanh Kiên, HOÀNG NGỌC TƯỜNG VÂN

QT-DAVIE/033 14 009

Best practices and available excellent re-search on plantation for protection of shore-lines, waterways and dunes

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Đắc Thái Hoàng (Chủ nhiệm), Lê Thái Hùng, Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh

DHH2014-09-10

Nghiên cứu ảnh hưởng của biochar sản xuất từ vỏ trấu lên sinh trưởng của một số loại rau trên đất cát pha ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Tú (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Hải, Trần Hiếu Quang, Trần Quang Lộc, Trần Đặng Bảo Thuyên, Lê Thị Diễm Kiều

BĐKH-18

Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở miền Trung và đề xuất nhân rộng

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện : Viện Tài nguyên và Môi trường
Người tham gia: Lê Văn Thăng (Chủ nhiệm), Nguyễn Đình Huy, Lê Quang Cảnh, Trần Hiếu Quang

NN-DAKXBĐKH-18/11-15

Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở miền Trung và đề xuất nhân rộng

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng (Chủ nhiệm), Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Huy Anh, Đặng Trung Thuận, Nguyễn Kỳ Phùng, Bùi Thị Thu, Đào Khang, Hồ Ngọc Anh Tuấn, Đinh Thanh Kiên

DHH2013-09-06

Nghiên cứu tạo bùn hạt hiếu khí và đánh giá khả năng xử lý chất hữu cơ, dinh dưỡng trong nước thải chế biến thủy sản

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quang Lộc, Nguyễn Đăng Hải, Trần Thị Tú, Trần Đặng Bảo Thuyên, Lê Thị Diễm Kiều

DHH2013-09-07

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, sức sản xuất thịt của tổ hợp lợn lai F1(♂ Duroc x ♀ Meishan) ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Thăng Long, Lê Công Thịnh, Lê Đức Thạo (Chủ nhiệm)

NN-NCCB106.16-2012.80

Nghiên cứu sự kích kháng salicylic acid và điều hòa biểu hiện gen trong quá trình sinh tổng hợp centellosdie ở tế bào rau má (Centella asiatica (L.) Urban)

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Hữu Thuần Anh, Trần Thị Triêu Hà, Lê Mỹ Tiểu Ngọc

DHH2013

Nghiên cứu một số tính chất lý hóa của β-(1,4)- glucanase ngoại bào từ Trichoderma asperellum

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Đăng Nguyên (Chủ nhiệm), Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Hồng Vân, Phan Văn Trí

Bảo vệ MT 2012

Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế năm 2012

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Đăng Hải, Trần Thị Tú, Trần Quang Lộc, Nguyễn Quang Hưng, Lê Thị Diễm Kiều, Nguyễn Thị Cẩm Yến