Dữ liệu đề tài

DP-DT..........

Xây dựng đề án Điều tra ĐDSH và giải pháp ứng phó với Biến đổi khí hậu (BĐKH) ở hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Ngãi.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Phú

DP-DTBDKHQN2012

Đánh giá và thực hiện trồng phục hồi các khu rừng ngập mặn ven biển tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lương Quang Đốc (Chủ nhiệm), Phan Thị Thúy Hằng, Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Lương Tú

DP-DT-QTRI-2012-BVMT

Điều tra ô nhiễm Sông Vĩnh Định và đề xuất giải pháp khắc phục

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Khắc Liệu, Nguyễn Bắc Giang, Nguyễn Tiến Hoàng, Trần Ngọc Tuấn, Đặng Thị Thanh Lộc, Dương Thành Chung, Hoàng Thị Mỹ Hằng

DP-DT13/HĐ-TVTH

Đánh giá, đưa ra các biện pháp bảo vệ nước dưới đất chống lại xâm nhập mặn tại đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Ngô Tự Do (Chủ nhiệm), Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Đình Bảo, Hoàng Hoa Thám, Trần Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Văn Lâm; Phan Ngọc Cừ; Nguyễn Thị Bích Liên; Phạm Thị Lưu

DP-DTQT-2012

Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Phú, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Minh Trí, Hoàng Đình Trung

DP-DT............

Xây dựng đề án Sinh vật ngoại lai xâm hại tỉnh Quảng Trị "Điều tra, đánh giá và đề xuất các biện pháp phòng trừ các sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Phú

DP-DT....

Xây dựng kế hoạch hành động Bảo tồn ĐDSH và an toàn sinh học cho tỉnh Quảng Nam.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Phú

DP-DT2011

HIỆN TRẠNG RỪNG NGẬP MẶN TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2012, TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG RỪNG NGẬP MẶN TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2000 - 2012 VÀ QUY HOẠCH KHÔNG GIAN RỪNG NGẬP MẶN BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Hữu Đồng (Sở TNMT Hà Tĩnh)