Dữ liệu đề tài

NVQG-2023/DA.01

Sản xuất thử nghiệm giống và nuôi thương phẩm nguồn gen cá Nâu (Scatophagus argus)

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Nguyễn Văn Huy (Chủ nhiệm), Võ Điều, Lê Văn Dân, Tôn Thất Chất, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Võ Đức Nghĩa, Trương Thị Hoa, Hồ Thị Thu Hoài

DHL2023-TS-06

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản cá chốt (Mystus gulio) phân bố ở khu vực đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Khoa Thủy sản
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Võ Điều (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Huệ

CS-DT

Dinh dưỡng thức ăn và quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thuỷ sản

Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Mạc Như Bình (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thanh Thủy, Lê Văn Dân, Trương Văn Đàn, Hà Nam Thắng, Kiều Thị Huyền, Trần Thị Thúy Hằng, Võ Điều, Ngô Thị Hương Giang, Nguyễn Văn Huệ

CS-DT

Ảnh hưởng của nền đáy và thức ăn đến sinh khối và mật độ trùn chỉ (Limnodrilus sp.)

Lĩnh vực: Sinh lý và dinh dưỡng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Võ Điều (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Huệ

CS-DT

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh của ốc bươu đen ( Pila Polita Deshayes, 1830 ) tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Trần Nguyên Ngọc (Chủ nhiệm), Lê Văn Dân, Võ Điều, Lê Thị Thu An

CS-DT

Đánh giá nguồn lợi động vật thân mềm hai mảnh vỏ ở đầm phá Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Trần Thị Thúy Hằng (ts) (Chủ nhiệm), Võ Điều, Nguyễn Đức Thành

DHH 2016-02-79

Nghiên cứu các loài cá nước ngọt có tiềm năng nuôi cảnh tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Điều (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Phước, Phan Đỗ Dạ Thảo, Trần Thị Thúy Hằng

NN-DTKX19/2014/HĐ-NVQG

Khai thác và phát triển nguồn gen cá Dìa (Siganus guttatus Bloch, 1787), cá Vẫu (Caranx ignobilis Forsskål, 1775), cá Căng (Terapon jarbua Forsskål, 1775), mã số NVQG-2014/19

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh (Chủ nhiệm), Lê Văn Dân, Ngô Hữu Toàn, Trần Nguyên Ngọc, Trần Vinh Phương, Nguyễn Văn Khanh, Bé, Hồ Văn, Võ Điều, Đức, Lê Minh, Việt, Nguyễn Hồng