Dữ liệu đề tài

CS-DT

Dinh dưỡng thức ăn và quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thuỷ sản

Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Mạc Như Bình (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thanh Thủy, Lê Văn Dân, Trương Văn Đàn, Hà Nam Thắng, Kiều Thị Huyền, Trần Thị Thúy Hằng, Võ Điều, Ngô Thị Hương Giang, Nguyễn Văn Huệ

CS-DT

Ảnh hưởng của nền đáy và thức ăn đến sinh khối và mật độ trùn chỉ (Limnodrilus sp.)

Lĩnh vực: Sinh lý và dinh dưỡng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Võ Điều (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Huệ

CS-DT

Đánh giá nguồn lợi động vật thân mềm hai mảnh vỏ ở đầm phá Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Trần Thị Thúy Hằng (ts) (Chủ nhiệm), Võ Điều, Nguyễn Đức Thành

DHH 2016-02-79

Nghiên cứu các loài cá nước ngọt có tiềm năng nuôi cảnh tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Điều (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Phước, Phan Đỗ Dạ Thảo, Trần Thị Thúy Hằng

NN-DTKX19/2014/HĐ-NVQG

Khai thác và phát triển nguồn gen cá Dìa (Siganus guttatus Bloch, 1787), cá Vẫu (Caranx ignobilis Forsskål, 1775), cá Căng (Terapon jarbua Forsskål, 1775), mã số NVQG-2014/19

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh (Chủ nhiệm), Lê Văn Dân, Ngô Hữu Toàn, Trần Nguyên Ngọc, Trần Vinh Phương, Nguyễn Văn Khanh, Bé, Hồ Văn, Võ Điều, Đức, Lê Minh, Việt, Nguyễn Hồng

B2010-DHH02-51

Nghiên cứu đặc điểm sinh sản và bước đầu sản xuất giống cá sỉnh Gai (Onychostoma laticeps Günther, 1896) ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Điều, Nguyễn Đức Thành, Hồ Thị Thu Hoài