Dữ liệu đề tài

NVQG-2023/DA.01

Sản xuất thử nghiệm giống và nuôi thương phẩm nguồn gen cá Nâu (Scatophagus argus)

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Nguyễn Văn Huy (Chủ nhiệm), Võ Điều, Lê Văn Dân, Tôn Thất Chất, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Võ Đức Nghĩa, Trương Thị Hoa, Hồ Thị Thu Hoài

CS-DT

Thử nghiệm nuôi nhộng ruồi lính đen (Hermetia illucens) làm thức ăn cho cá chẽm ( Lates calcarifer Bloch, 1790) giống tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Trần Thị Thu Sương, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Phạm Thị Phương Lan (Chủ nhiệm)

NVQG-2019/DA.18

Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá dìa (Siganus guttatus)

Lĩnh vực: Di truyền học và nhân giống thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Viện Công nghệ Sinh học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh (Chủ nhiệm), Trần Vinh Phương, Nguyễn Duy Thuận, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Xuân Huy, Trần Nguyên Ngọc, Trần Thị Bách Thảo, Đặng Đình Dũng, Phan Toàn

QT-DA

Livestock and aquaculture

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Đình Phùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Xuân Bả, Nguyễn Hải Quân, Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Văn Huy, Hoàng Nghĩa Mạnh, Phạm Hữu Tỵ

DHH2019-02-119

Nghiên cứu ứng dụng đèn LED cho nghề lưới vây xa bờ tại tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Quản lý và khai thác thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đăng Nhật (Chủ nhiệm), Đỗ Thanh Tiến, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Trương Văn Đàn