Tính đến thời điểm (hiện tại)
TT Đơn vị công tác Số lượng
Giáo sư danh dự
Số lượng
Giáo sư
Số lượng
Phó giáo sư
Số lượng
Tiến sĩ khoa học
Số lượng
Tiến sĩ
Số lượng
Thạc sĩ
Số lượng
Giảng viên
Số lượng
Nghiên cứu viên
1 Cơ quan Đại học Huế - - 6 - 19 34 17 -
2 Trường Đại học Khoa học - 3 49 1 145 187 350 8
3 Trường Đại học Sư phạm - 3 50 - 156 96 233 17
4 Trường Đại học Nông lâm - 4 44 - 118 189 289 26
5 Trường Đại học Y dược 2 10 56 3 111 150 340 2
6 Trường Đại học Kinh tế - - 15 1 38 124 173 -
7 Trường Đại học Nghệ thuật - - 1 - 9 70 75 -
8 Trường Đại học Ngoại ngữ - - 5 - 59 174 220 -
9 Viện Tài nguyên và Môi trường - - - - 3 17 2 17
10 Trường Đại học Luật - - 4 - 21 56 81 -
11 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - - 1 - 1 14 1 -
12 Khoa Giáo dục Thể chất - - - - 11 38 52 -
13 Viện Công nghệ Sinh học - - 2 - 6 9 3 12
14 Khoa Du lịch - - 3 - 8 52 73 -
15 Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị - - - - 4 27 27 -
16 Nhà Xuất bản - - - - 1 1 - -
17 Trung tâm Học liệu - - - - - 9 - -
18 Trung tâm Phục vụ Sinh viên - - - - - 1 - -
19 Trung tâm Giáo dục Quốc tế - - 1 - 1 1 1 -
20 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - - - - - 1 - -
21 Viện nghiên cứu giáo dục và Giao lưu quốc tế - - - - - - - -
22 Khoa Quốc tế - - - - - - - -
23 Cộng tác viên ngoài Đại học Huế 35 7 44 3 110 65 207 11
Tổng cộng 37 27 281 8 821 1315 2144 93