Tính đến thời điểm (hiện tại)
TT Đơn vị công tác Số lượng
Giáo sư danh dự
Số lượng
Giáo sư
Số lượng
Phó giáo sư
Số lượng
Tiến sĩ khoa học
Số lượng
Tiến sĩ
Số lượng
Thạc sĩ
Số lượng
Giảng viên
Số lượng
Nghiên cứu viên
1 Cơ quan Đại học Huế - - 6 - 21 37 19 -
2 Trường Đại học Khoa học - 2 49 - 143 189 351 8
3 Trường Đại học Sư phạm - 3 56 - 179 129 293 24
4 Trường Đại học Nông lâm - 3 44 - 113 189 287 25
5 Trường Đại học Y dược - 7 59 - 110 148 339 2
6 Trường Đại học Kinh tế - - 15 - 36 126 174 -
7 Trường Đại học Nghệ thuật - - 1 - 9 70 75 -
8 Trường Đại học Ngoại ngữ - - 4 - 58 172 216 -
9 Viện Tài nguyên và Môi trường - - - - 3 17 2 17
10 Trường Đại học Luật - - 4 - 20 56 81 -
11 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - - 1 - 1 14 1 -
12 Khoa Giáo dục Thể chất - - - - 11 33 48 -
13 Viện Công nghệ Sinh học - - 2 - 5 8 2 12
14 Khoa Du lịch - - 2 - 8 46 74 -
15 Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị - - - - 6 27 29 -
16 Nhà Xuất bản - - - - 1 1 - -
17 Trung tâm Học liệu - - - - - 9 - -
18 Trung tâm Phục vụ Sinh viên - - - - - 1 - -
19 Trung tâm Đào tạo Quốc tế - - 1 - 1 1 1 -
20 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - - - - - 1 - -
21 Cộng tác viên ngoài Đại học Huế 32 7 36 3 78 31 143 6
Tổng cộng 32 22 280 3 803 1305 2135 94