Đơn vị công tác Dự án cấp Nhà nước Đề tài cấp Bộ Đề tài cấp Tỉnh Đề tài cấp Cơ sở Dự án hợp tác quốc tế Dự án SXTN cấp Nhà nước Đề tài độc lập cấp Nhà nước Đề tài thuộc chương trình TĐ cấp NN Dự án thuộc chương trình TĐ cấp NN Nghiên cứu cơ bản Nhiệm vụ nghiên cứu theo NĐT Giáo dục và Bảo vệ môi trường Đề tài trọng điểm cấp Bộ Dự án SXTN cấp Bộ Đề tài cấp Đại học Huế Tổng cộng
1 Cơ quan Đại học Huế 6 130 8 38 21 1 9 2 - 13 2 - 10 2 127 369
2 Trường Đại học Khoa học 8 205 103 173 56 - 9 6 1 45 5 3 10 1 79 704
3 Trường Đại học Sư phạm 13 189 5 316 8 - 5 - - 47 2 1 7 2 54 649
4 Trường Đại học Nông lâm 13 115 57 202 136 1 5 6 3 12 1 1 9 6 70 637
5 Trường Đại học Y dược - 81 7 84 2 - 2 - - - - - 3 - 15 194
6 Trường Đại học Kinh tế 1 50 2 79 32 - 1 2 - 2 - - 2 - 17 188
7 Trường Đại học Nghệ thuật - 16 1 24 2 - 1 - - - - - 1 - 1 46
8 Trường Đại học Ngoại ngữ - 31 - 41 2 - - - - - - - 1 - 11 86
9 Viện Tài nguyên và Môi trường 1 22 10 7 9 - 4 3 1 2 2 3 1 - 16 81
10 Trường Đại học Luật - 5 - 33 - - - - - 1 - - - - 8 47
11 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - 7 - 1 - - - - - - - - 1 - - 9
12 Khoa Giáo dục Thể chất - - - 59 - - - - - - - - - - - 59
13 Viện Công nghệ Sinh học - 1 4 7 5 - - 1 - - - - 1 - 14 33
14 Khoa Du lịch - 2 8 96 4 - - - - 1 - - - - 6 117
15 Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị - 1 1 13 - - - 1 - - - - - - 5 21
16 Nhà Xuất bản - - - - - - - - - - - - - - - -
17 Trung tâm Học liệu - - - - - - - - - - - - - - - -
18 Trung tâm Phục vụ Sinh viên - - - - - - - - - - - - - - - -
19 Trung tâm Đào tạo Quốc tế - - - - - - - - - - - - - - - -
20 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - - - 1 - - - - - - - - - - - 1
21 Cộng tác viên ngoài Đại học Huế 6 45 15 14 15 - 17 7 - 12 1 - 1 1 - 134